​​​​מסלול "לימודי צבירה" מאפשר לבעלי תואר ראשון רלוונטי להשתתף ולהיבחן בקורסי תואר שני, לפני קבלת החלטה על המשך לימודים או כיוון מחק​ר.  ​

​מסלול "לימודי הצבירה" נועד לתלמידים המעוניינים ללמוד מספר קורסים לפני ההחלטה על כיווני המחקר או ההתמחות, או לתלמידים שאינם יכולים ללמוד בקצב הלימודים במסלול הרגיל. מסלול זה מאפשר לקחת קורסים מתוכנית הלימודים לתואר שני במשך 3 שנים אקדמאיות ולאחר מכן לבחור מסלול לימודים מחקרי (תיזה)/כללי (סמינר מסכם, ללא תיזה) ולהשלים את התואר במשך שנתיים נוספות עם עומס קורסים נמוך.

תנאי הק​​בלה

סף הקבלה המינימלי למסלול "לימודי צבירה" הינו הסף של הפקולטה לקבלה ללימודי התואר השני. כל מחלקה/יחידה יכולה לקבוע תנאי סף גבוהים יותר.

מהלך לימודי הצב​ירה

  1. במסגרת לימודי הצבירה התלמיד יוכל ללמוד קורסים מתוכנית הלימודים לתואר שני במשך תקופה של עד 3 שנים אקדמאיות ממועד התחלת הלימודים. בכל שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 2 קורסים.

  2. לא תינתן הארכה של מעמד "לימודי צבירה" מעבר ל-3 שנים אקדמאיות.

  3. יובהר כי תלמיד המעוניין במסלול מחקרי (תיזה) יכול להתקשר עם מנחה למחקר התזה כבר בשלב "לימודי הצבירה", ולהתקדם בעבודת המחקר בעודו בשלב הצבירה – אולם התקשרות זו לא מבטיחה קבלה למסלול המחקרי בסיום תקופת "לימודי הצבירה".

  4. בשלב "לימודי הצבירה" ישלם התלמיד שכר לימוד לפי מספר הנק"ז בפועל, שיחויבו על פי התעריף הנהוג באוניברסיטה בלימודי התואר השני.

  5. תוך 3 שנים מתחילת התוכנית, על התלמיד לבחור מסלול לימודים: מסלול מחקרי (תיזה) או מסלול כללי (סמינר מסכם) ולהגיש בקשת סטודנט למזכירות הפקולטה לענייני מוסמכים. הבקשה תישקל בהתאם לכללי המסלול המבוקש, במידה והסטודנט יתקבל למסלול המבוקש, הוא יוכל לקבל הכרה בקורסים שלמד ב"לימודי הצבירה" – בכפוף לתנאים המפורטים בפרק בחירת המסלול להלן – לטובת דרישת הקורסים לתואר השני וכן ייזקף לזכותו תשלום שכר הלימוד ששילם בגינם.

  6. במעמד "לימודי הצבירה" לא ניתן לקחת את הקורס "סמינר מסכם" (במסלול הכללי) או את הקורס "עבודת גמר" (במסלול המחקרי).