​מבנה המעצה ומוסדותיה

המועצה מורכבת מהמוסדות הבאים:

·        מועצת העובדים - התאגדות אחת של כל העובדים המנהליים והטכניים באוניברסיטה.

·        מזכירות המועצה.

·        ועדות המועצה.

חברות במועצה

חבר.ה במועצה – כל עובד.ת מינהלי באוניברסיטה בתנאי שמועסק 6 חודשים רצופים ומעלה ושילם מיסיו למועצה.

מועצת העובדים

במועצת חברים 10 נציגים שנבחרו ומייצגים את העובדים בחטיבות השונות:

דירוג האחיד (נציג אחד)

דירוג המח"ר (מדעי חברה ורוח - 5 נציגים)

דירוג טכנאים והנדסאים (נציג אחד)

דירוג מהנדסים ומיקרוביולוגים (3 נציגים)

הגוף המאחד את כל החברים הנבחרים נקרא מועצת העובדים. בראש המועצה עומד יו"ר מועצת העובדים אשר נבחר על ידי ציבור העובדים בבחירות אישיות. כמו כן מתוך המועצה נבחרת נציגות לועדות השונות.

מועצת העובדים דנה בכל הבעיות העקרוניות הנוגעות להתאגדות ומוסדותיה-

·        הבטחת ביצועה המלא והיעיל של חוקת ההסתדרות, הבטחת ביצועה המלא והיעיל של חוקת העבודה, "הסכם הקיבוצי", הפנסיה והסכמים נוספים הקשורים  לעובדי האוניברסיטה.

·        הבטחת ביצועם של הסכמי השכר הארציים של ההסתדרויות המקצועיות השונות.

·        דאגה לקידומם המקצועי של העובדים המנהליים והטכניים.

·        שיפור תנאי עבודתם של המנהליים והטכניים.

·        פיתוח פעולות תרבותיות, כלכליות וחברתיות בין העובדים המנהליים והטכניים.

·        ייזום, ארגון וביצוע פעולות רווחה בין העובדים המנהליים והטכניים.

·        שמירה על זכויות וחובות של כל העובדים המנהליים והטכניים.

·        גיבוש מדיניות מוסדית.

·        גיבוש עקרונות בנושאים למו"מ לקראת חתימת הסכם עבודה.

המועצה מוסמכת להחליט על נקיטת צעדים ארגוניים. כמו כן, המועצה מתווה קווי פעולה מנחים לפעילות ועד העובדים, קובעת ומאשרת את תקציב הועד לפעולות השונות של המועצה.

מ ז כ י ר ו ת

מזכירות מועצת העובדים היא נציגות עובדים מצומצמת של מועצת העובדים והיא הגוף המבצע את החלטות מועצת העובדים. המזכירות כוללת את יו"ר המועצה ונציגי הדרוגים המיוצגים במועצת העובדים.

מועצת העובדים וההנהלה

נציגות מועצת העובדים, הכוללת את יו"ר המועצה ואת נציגי הדרוגים המיוצגות במועצת העובדים, מתכנסת לישיבות קבועות עם הנהלת האוניברסיטה. בישיבות אלו דנים ומטפלים בקידום עובדים, תנאי העסקה, ענייני משמעת, זכויות עובדים לקראת פרישה לפנסיה, ויסות עובדים במוסד וגיוס עובדים. כן נידונות בעיות אישיות של עובדים המחייבות שיתוף פעולה עם ההנהלה.