הנוהל רלוונטי לבחינות סוף סמסטר ובחנים באמצע הסמסטר.

 

ב ה צ ל ח ה !