​​​​קורסי חובה - 6 נק״ז

מספר קורסנק״זקורסי קדם / הערות
*1- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70002.00סמסטר א׳ 
*2- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70012.00סמסטר ב׳ 
מבוא לאקולוגיה**205-1-31113.50או קורס דומה מיחידה אקדמית אחרת
 סה"כ חובה7.50 
​קורסי בחירה מוגברת - 12 נ​ק"ז
סביבתנות ואתיקה סביבתית128-1-02012.00 
סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע220-1-00012.00מקוון
שינויים גלובלים206-1-10212.00 
אקולוגיה של שמירת טבע001-1-30014.00מבוא לאקולוגיה 205.1.3111;  מיועד לתלמידי שנה ג' / ניתן לקחת ללא קדם באישור מרצה
מערכות אקולוגיות ושימורן בישראל205-1-92123.00מבוא לאקולוגיה 205.1.3111 / ניתן לקחת ללא קדם באישור מרצה
מבוא לגיאולוגיה סביבתית206-1-11111.50מבוא למינרלים וסלעים 206.1.1031 + מבוא לגיאולוגיה א' 206.1.7011
מבוא לסביבה וחברה128-1-01554 
מבוא לאוקינוגרפיה סביבתית206-1-20313.00 
שינויי אקלים128-1-01692.00תלמידי שנה ב
 סה״כ בחירה מוגברת23.50 
​קורסי בחירה נוספים - 10 נק״ז
פסיולוגיה של צמחים באזורים צחיחים205-1-93312.50אין חובה בקורס קדם פיזיולוגיה של הצמח 205.1.1121 - אך כן יש צורך בידע מוקדם
עולם הצמחים205-1-21413.50פיזיולוגיה של הצמח 205.1.1121 ומדעי הצמח א 205.1.1221
אקולוגיה של עופות205-1-91412.50מבוא לאקולוגיה 205.1.3111
שינויים גלובאליים ומשבר מגוון המינים001-1-30002.00 
גאו-מיקרוביולוגיה***001-2-91032.00 
מיקרוביולוגיה של מים***369-1-21713.00 
כדור הארץ שלנו206-1-10111.00 
מבוא למאובנים206-1-11513.25 
אנרגיה וסביבה001-1-92023.00תלמידי שנה ג'
פליאונטולוגיה206-1-11212.00 
סמנים פליאואקלימיים ואוקיאנוגרפיים206-2-38813.50 
בעיות זיהום מים206-2-93212.75יינתן בשפה האנגלית
אבולוציה**205-1-31713.00ביוכימיה א 205.1.9171 + ביוכימיה ב 9181
מבוא לאבולוציה ללא ביולוגים**001-1-30032.00 
פאוניסטיקה205-1-30215.00מבוא לאקולוגיה 205.1.3111
אקולוגיה ב205-1-32113.00מבוא לאקולוגיה
מחנה אקולוגי א׳205-1-14713.00 
מבוא למדיניות וסביבה128-1-00903.00 
יישוב סכסוכים סביבתיים198-1-00122.00 
גנטיקה של שמירת טבע001-1-30043.00יסודות הגנטיקה 205.1.1611+ גנטיקה ורפואה ממותאמת אישית 472.1.1072
מבוא להידרולוגיה128-1-12612.00 
התנהגות בע"ח בשמירת טבע001-1-30023.00אקולוגיה של שמירת טבע 1.1.3001 / לתלמידי שנה ג' בלבד
תסקירי השפעה על הסביבה128-1-19512.00 
מבוא לכלכלה סביבתית681-1-80053.00 
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א220-1-00022 
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק ב220-1-00032קורס קדם - הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א
מקורות אנרגיה מתחדשים ובני קיימא 001-1-40003 
סכסוכים סביבתיים - יישום פתרונות בשטח 198-1-00432 
 סה״כ חובה + בחירה74.00 
​יש להשלים 28 נק״ז;  במידה וקורס או קורסי חובה נלמדו ע״י התלמיד במסגרת אחרת, יש לבחור במקומו או במקומם קורסים ברשימת קורסי הבחירה
​ ​ ​
*קורס שנתי; 2 נק״ז כל סמסטר ​ ​ ​