קיימות מוגדרת כמציאת הדרכים לאיזון בין הצרכים והרצונות האנושיים לבין יכולת הסביבה הטבעית לספק מגוון רחב של שירותים שתורמים לרווחת האדם בהווה ובעתיד, תוך שימור וללא פגיעה בלתי הפיכה במערכות הטבעיות.

החטיבה מאפשרת לסטודנטים ולסטודנטיות להכיר את הבסיס הכמותי שעל פיו בוחנים את הלחץ האנושי שמופעל על הטבע. במהלך הלימודים נחשוף את יחסי הגומלין הביולוגיים והפיזיים המורכבים בסביבה ואת השפעתם של בני האדם על עתיד החיים על פני כדור הארץ, נגדיר וננתח את הכוחות הביולוגיים והפיזיקליים המהווים את בסיס התהליכים הטבעיים שדורשים שימור, את השיקולים התיאורטיים ואת מנעד הפתרונות המנחים את העוסקים במלאכה.​


​​​​קורסי חובה - 7.5 נק״ז

מספר קורסנק״זקורסי קדם / הערות
*1- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70002.00סמסטר א׳ /תלמידי שנה ג
*2- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70012.00סמסטר ב׳ /תלמידי שנה ג​
מבוא לאקולוגיה**205-1-31113.50או קורס דומה מיחידה אקדמית אחרת
סמסטר א'
 סה"כ חובה7.50 
​קורסי בחירה מוגברת - 12 נ​ק"ז
סביבתנות ואתיקה סביבתית128-1-02012.00 סמסטר א'
סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע220-1-00012.00מקוון
סמסטר א'+ב'
שינויים גלובלים206-1-10212.00 סמסטר ב'
**אקולוגיה של שמירת טבע
001-2-3087
4.00 מיועד לתלמידי שנה ג' 
(יינתן בשפה האנגלית)
סמסטר א'
​**אקולוגיה של שמירת טבע​ למתכננים
​001-2-3095
​3.00
​מיועד לתלמידי שנה ג' ​
סמסטר א'
מערכות אקולוגיות ושימורן בישראל205-1-92123.00מבוא לאקולוגיה 205.1.3111 / ניתן לקחת ללא קדם באישור מרצה
סמסטר ב'
מבוא לגיאולוגיה סביבתית206-1-11111.50מבוא למינרלים וסלעים 206.1.1031 + מבוא לגיאולוגיה א' 206.1.7011
סמסטר ב'
מבוא לסביבה וחברה128-1-01554 סמסטר ב'
מבוא לאוקינוגרפיה סביבתית206-1-20313.00 סמסטר א'
שינויי אקלים128-1-01692.00תלמידי שנה ב
סמסטר א'
 סה״כ בחירה מוגברת23.50 
​קורסי בחירה נוספים - 8.5 נק״ז
פסיולוגיה של צמחים באזורים צחיחים205-1-93312.50אין חובה בקורס קדם פיזיולוגיה של הצמח 205.1.1121 - אך כן יש צורך בידע מוקדם
סמסטר א'
עולם הצמחים205-1-21413.50פיזיולוגיה של הצמח 205.1.1121 ומדעי הצמח א 205.1.1221
סמסטר ב'
אקולוגיה של עופות205-1-91412.50מבוא לאקולוגיה 205.1.3111
סמסטר ב'
שינויים גלובאליים ומשבר מגוון המינים001-1-30002.00 סמסטר ב'
גאו-מיקרוביולוגיה***001-2-91032.00 סמסטר א'
מיקרוביולוגיה של מים***369-1-21713.00 סמסטר ב'
כדור הארץ שלנו206-1-10111.00 סמסטר א'
מבוא למאובנים206-1-11513.25 סמסטר ב'
אנרגיה וסביבה001-1-92023.00תלמידי שנה ג'
סמסטר א'
פליאונטולוגיה206-1-11212.00 סמסטר ב'
סמנים פליאואקלימיים ואוקיאנוגרפיים206-2-38813.50 
בעיות זיהום מים206-2-93212.75יינתן בשפה האנגלית
סמסטר א'
אבולוציה**205-1-31713.00ביוכימיה א 205.1.9171 + ביוכימיה ב 9181
סמסטר א'
מבוא לאבולוציה ללא ביולוגים**001-1-30032.00 סמסטר א'
פאוניסטיקה205-1-30215.00מבוא לאקולוגיה 205.1.3111
סמסטר ב'
אקולוגיה ב205-1-32113.00מבוא לאקולוגיה
סמסטר א'
מחנה אקולוגי א׳205-1-14713.00 
מבוא למדיניות וסביבה128-1-00903.00 סמסטר א'
יישוב סכסוכים סביבתיים198-1-00122.00 סמסטר ב'
גנטיקה של שמירת טבע001-1-30043.00יסודות הגנטיקה 205.1.1611+ גנטיקה ורפואה ממותאמת אישית 472.1.1072
סמסטר ב'
מבוא להידרולוגיה128-1-12612.00 
התנהגות בע"ח בשמירת טבע001-1-30023.00אקולוגיה של שמירת טבע 1.1.3001 / לתלמידי שנה ג' בלבד
תסקירי השפעה על הסביבה128-1-19512.00 סמסטר ב'
מבוא לכלכלה סביבתית681-1-80053.00 סמסטר א'
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א220-1-00022 סמסטר א'
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק ב220-1-00032קורס קדם - הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א
סמסטר ב'
מקורות אנרגיה מתחדשים ובני קיימא 001-1-40003 סמסטר א'
סכסוכים סביבתיים - יישום פתרונות בשטח 198-1-00432 
 סה״כ חובה + בחירה74.00 
​יש להשלים 28 נק״ז;  במידה וקורס או קורסי חובה נלמדו ע״י התלמיד במסגרת אחרת, יש לבחור במקומו או במקומם קורסים ברשימת קורסי הבחירה
​ ​ ​
*קורס שנתי; 2 נק״ז כל סמסטר ​ ​ ​
** יש לבחור אחד משני הקורסי הבחירה המוגברת: אקולוגיה של שמירת טבע 001-2-3087  או אקולוגיה של שמירת טבע למתכננים
 001-2-3095​​