YaronZiv.jpgהשנים האחרונות מוכרות כשנים החמות ביותר מאז נמדדו הטמפרטורות בעת החדשה; מערכות אקלים מראות חוסר יציבות וסטייה מהתבניות המוכרות; אירועי קיצון הרי-גורל (שיטפונות, שריפות, סופות חול, רצפי שנות בצורת, וכו׳) גובים חיי אדם במקומות שונים בעולם; ייצור המזון מופחת מסחיפת קרקע ואי-יציבות אקלימית; הכחדת מינים ופגיעה במערכות אקולוגיות מצמצמות את תרומתם של שירותי מערכות אקולוגיות כתומכות מערכות חיים תקינות.

ההשפעות השליליות האלו, הנגרמות מפעילות אדם חסרת אחריות, מציבות את האנושות בפעם הראשונה מתחילת קיומה בזמן קריטי, המחייב פעילות משמעותית רב-מערכתית ובינלאומית להקטנת ההשפעות הסביבתיות כדי לאפשר לדורות הבאים לתפקד בנוחות וביציבות.

תחום ה- ׳קיימות׳ עוסק בשמירת מערכות תומכות-חיים יציבות לדורות הבאים, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית. בשונה לשנים עברו, בהן התמקדנו במערכות הפיזיות והביוטיות בלבד, בהנחה ששמירה עליהן תגן על חיינו העתידיים, ברור לנו היום כי שמירה על מערכות חיים יציבות לדורות הבאים כרוכה גם בשילוב תהליכים ופתרונות מכל התחומים האקדמיים, כמו פילוסופיה, פסיכולוגיה, תכנון, מדיניות, כלכלה, חינוך, בריאות, ועוד. לכן, כלל היחידות האקדמיות באוניברסיטת בן גוריון – הנדסה, רוח וחברה, טבע, בריאות, ניהול והמכונים לחקר המדבר – חברו יחד, תחת בית הספר, לחקר הקיימות וההתמודדות עם המשבר האקולוגי ומשבר האקלים.

בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד, כמסגרת על-פקולטית, אנו מחברים בין מדענים מכלל האוניברסיטה לפעילות אקדמית ומחקרית בין- ורב-תחומית.  אנו מאמינים כי חיבורים כאלו יכולים להבטיח התמודדות כלל מערכתית של חברה-כלכלה-סביבה, הן בהבנה עמוקה של תהליכים והן במציאת הפתרונות הדרושים.

אנו מאמינים כי לתלמידי.ות המחקר של אוניברסיטת בן גוריון תפקיד מכריע בקידום הידע והמחקר במעבדות המובילות באוניברסיטה והם.ן דור העתיד היכול להבטיח פתרונות נאותים ויציבות סביבתית.

אנו רואים חשיבות רבה לתוכניות לימודים וחטיבות סביבה לתלמידי.ות התואר הראשון במטרה להנחיל ידע מיטבי והיכרות מעמיקה עם אתגרי שמירת הסביבה. אנו משוכנעים כי תלמידי.ות התואר הראשון היום הינם.ן המנהיגים.ות הסביבתיים.ות של העתיד!  

יחד עם מדענים.ות מובילים.ות מכול העולם בשיתופי פעולה מדעיים בינלאומיים, קידום מחקרים בינתחומיים מובילים באוניברסיטת בן גוריון, הוראה של תלמידים.ות בתארים שונים ועבודה משותפת עם השלטון המרכזי, השלטון המקומי והקהילה, ביה״ס לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד באוניברסיטת בן גוריון הינו גורם מכריע בהתמודדות עם המשברים הסביבתיים למען הדורות הבאים!

פרופ׳ ירון זיו

ראש ביה״ס לקיימות ושינויי אקלים​ ע"ש גולדמן זוננפלד