קורסי חובה - 6 נק״ז

מספר קורס
נק״זקורסי קדם / הערות
*1- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70002סמסטר א׳ 
*2- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70012סמסטר ב׳ 
מבוא לכלכלה סביבתית681-1-80053 
 סה״כ 7 
קורסי בחירה מוגברת - 12 נק"ז ​      
מבוא לסביבה וחברה128-1-01554 
מבוא למדעי הסביבה128-1-00394 תלמידי שנה ב​ ו ג
יזמות, חברה וסביבה681-1-02883 
כלים יישומיים בכלכלת סביבה וניהול משאבי טבע681-1-80043מבוא לכלכלה סביבתית
מבוא למדיניות וסביבה128-1-00903מבוא לסביבה וחברה
מבוא לבריאות וסביבה483-2-80602 
פרדיגמות משתנות בחינוך הסביבתי - מדעי129-1-02732 
סביבתנות ואתיקה סביבתית 128-1-02012 
פסיכולוגיה סביבתית***128-1-01203 
 סה״כ 26 
קורסי בח​ירה - 10 נק"ז ​      
שינויי אקלים128-1-01692תלמידי שנה ב ו ג
תסקירי השפעה על הסביבה128-1-19512 
אנרגיה וסביבה001-1-92023 
מבוא לקיימות עירונית 128-1-01002 
יישוב סכסוכים סביבתיים198-1-00122 
פילוסופיה ופוליטיקה סביבתית138-1-04322 
פסיכולוגיה סביבתית128-1-01203 
מחנה אקולוגי א׳205-1-14713 
מבוא לאבולוציה ללא ביולוגים**001-1-30032 
שינויים גלובאליים ומשבר מגוון המינים001-1-30002 
סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע220-1-00012מקוון
מקורות אנרגיה מתחדשים ובני קיימא 001-1-40003 
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א220-1-00022 
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק ב220-1-00032קורס קדם - הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א
סכסוכים סביבתיים - יישום פתרונות בשטח 198-1-00432 
 סה״כ 34 
יש להשלים 28 נק״ז;  במידה וקורס או קורסי חובה נלמדו ע״י התלמיד במסגרת אחרת, יש לבחור במקומו או במקומם קורסים ברשימת קורסי הבחירה ​ ​ ​ ​
* קורס שנתי; 2 נק״ז כל סמסטר ​ ​ ​