קיימות מוגדרת כמציאת הדרכים לאיזון בין הצרכים והרצונות האנושיים לבין יכולת הסביבה הטבעית לספק מגוון רחב של שירותים שתורמים לרווחת האדם בהווה ובעתיד, תוך שימור וללא פגיעה בלתי הפיכה במערכות הטבעיות.

החטיבה תחשוף את הסטודנטים והסטודנטיות למגוון הקשרים שבין חברה לסביבה, תניח את היסודות להבנת תהליכים סביבתיים מקומיים וגלובליים ותקנה ידע אודות כלי המדיניות הציבורית והאמצעים העומדים בפני קובעי המדיניות הסביבתית להתערבות בשווקים ברמה הגלובלית, האזורית והמקומית. ​


קורסי חובה - 7 נק״ז

מספר קורס
נק״זקורסי קדם / הערות
*1- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70002סמסטר א׳ /תלמידי שנה ג

*2- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70012סמסטר ב׳ /תלמידי שנה ג
מבוא לכלכלה סביבתית681-1-80053 סמסטר א׳ 
 סה״כ 7 
קורסי בחירה מוגברת - 12 נק"ז ​      
מבוא לסביבה וחברה128-1-01554 סמסטר ב׳
מבוא למדעי הסביבה128-1-00394 תלמידי שנה ב​ ו ג
סמסטר ב׳
יזמות, חברה וסביבה681-1-02883 סמסטר ב׳
כלים יישומיים בכלכלת סביבה וניהול משאבי טבע681-1-80043מבוא לכלכלה סביבתית
סמסטר ב׳
מבוא למדיניות וסביבה128-1-00903

סמסטר א׳ 
מבוא לבריאות וסביבה483-2-80602 סמסטר א׳
פרדיגמות משתנות בחינוך הסביבתי - מדעי129-1-02732 סמסטר ב׳​
סביבתנות ואתיקה סביבתית 128-1-02012סמסטר א'
פסיכולוגיה סביבתית***128-1-01203 סמסטר א'
 סה״כ 26 
קורסי בח​ירה - 9 נק"ז ​      
שינויי אקלים128-1-01692תלמידי שנה ב ו ג
סמסטר א'
תסקירי השפעה על הסביבה128-1-19512 סמסטר ב'
אנרגיה וסביבה001-1-92023 סמסטר א'
מבוא לקיימות עירונית 128-1-01002 ​סמסטר ב'
יישוב סכסוכים סביבתיים198-1-00122 סמסטר ב'
'המשבר הסביבתי: פילוסופיה, פוליטיקה ויחסים חברתיים'
138-1-04322 סמסטר א'
פסיכולוגיה סביבתית128-1-01203 סמסטר א'
מחנה אקולוגי א׳205-1-14713 
מבוא לאבולוציה ללא ביולוגים**001-1-30032 סמסטר א'
שינויים גלובאליים ומשבר מגוון המינים001-1-30002 סמסטר ב'
סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע220-1-00012מקוון
סמסטר א'+ב'
מקורות אנרגיה מתחדשים ובני קיימא 001-1-40003 סמסטר א'
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א220-1-00022 סמסטר א'
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק ב220-1-00032קורס קדם - הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א
סמסטר ב'
סכסוכים סביבתיים - יישום פתרונות בשטח 198-1-00432 סמסטר ב'
 סה״כ 34 
יש להשלים 28 נק״ז;  במידה וקורס או קורסי חובה נלמדו ע״י התלמיד במסגרת אחרת, יש לבחור במקומו או במקומם קורסים ברשימת קורסי הבחירה ​ ​ ​ ​
* קורס שנתי; 2 נק״ז כל סמסטר ​ ​ ​