​​​ועדת ההוראה של המחלקה דנה בבעיות המתעוררות בכל הנוגע לתכנית הלימודים. תלמידים המעוניינים להגיש בקשות מיוחדות לקבלת פטורים מקורסים, ערעורים או תלונות יפנו במכתב מנומק ליושבת ראש ועדת הוראה, ד"ר דינה זיסרמן. את הבקשות יש להעביר דרך מזכירת הסטודנטים. המחלקה לא תכיר באישורים שניתנו על-ידי מרצים ללא החלטה של ועדת הוראה. ועדת ההוראה תפנה למרצה להתייעצות במידת הצורך.
 
נהלים
 
א. סטודנטים הפונים לועדת הוראה מחויבים למלא טופס בקשה לועדת הוראה ולצרף אליו את המסמכים הרלוונטים (הטופס זמין להורדה בקישור זה). יש להפנות את הבקשה לועדת הוראה דרך המזכירות לענייני סטודנטים במייל.
 
ב. בקשות ישירות במייל ליו"ר ועדת הוראה ובקשות שלא יישלחו באמצעות טופס הבקשה לא יידונו.
 
ג. לשאלות ולבירורים בנושאי ועדת הוראה ניתן לפנות במייל למזכירות הסטודנטים. תשובות לבקשות ימסרו במייל.
 
ד. יש להגיש בקשות לועדת הוראה אך ורק דרך המייל של מזכירות הסטודנטים.
 
ה. לא יידונו בקשות שנשלחו ברגע האחרון או "בדחיפות" אלא במקרים חריגים.
 
ו. סטודנטים המבקשים פטור מקורסים במחלקה על סמך לימודים במחלקות אחרות יוכלו להגיש את בקשתם לאחר שקיבלו ציון סופי. יש לצרף סילבוס מפורט של הקורס המדובר.
 
ז. המחלקה לפוליטיקה וממשל לא מאשרת ללמוד קורסים ששעות הלימוד שלהם חופפות .
 
ח. המחלקה לפוליטיקה וממשל לא מאשרת להבחן בעל-פה אלא באישור דיקאנט הסטודנטים.
 
ט. המחלקה לפוליטיקה וממשל אינה מאפשרת להמיר מבחנים בעבודות בקורסי המבוא.
 
י. לימודים בחו"ל - סטודנטים המתכננים ללמוד במסגרת חילופי סטודנטים בחו"ל ומבקשים להכיר בקורסים שילמדו מתבקשים לפנות למשרד לקשרים אקדמיים בינלאומיים (יעלה פיטרברג) באמצעות המייל​.
הבקשות יטופלו במשרד לקשרים אקדמיים בינלאומיים ויועברו למחלקה לפוליטיקה וממשל.
 
עבודות
 
בחלק מקורסי הבחירה רשאי המרצה לדרוש עבודה בנוסף לבחינה. לרוב, תהווה העבודה 20% עד 30% מהציון הסופי, מרצים יודיעו לסטודנטים את דרישות בקורס בתחילתו (בסילבוס המפורט שיחולק בכיתה).
 
מועדים מיוחדים
 
הזכאות למועדים מיוחדים הינה בהתאם לכללי האוניברסיטה והפקולטה. בכל מקרה יש להגיש בקשה לועדת הוראה.
 
* שירות מילואים
* אישפוז
* שמירת הריון
* אבל (7 ימים - קרבה של דרגה ראשונה)
* התנגשות בין בחינות (באותו תאריך)
* חגים ומועדים דתיים מוכרים
 
סטודנטים הזכאים וזקוקים למועד מיוחד יודיעו על כך למחלקה ללא דיחוי.
המועד המיוחד יקבע בתיאום עם הסטודנטים, כך שיוותר זמן סביר להשלמת החומר.
המחלקה לא מתחייבת לקיים יותר ממועד מיוחד אחד בכל סמסטר.
סטודנטים שניגשו פעמיים למבחן ונכשלו או שניגשו רק למועד אחד והיה באפשרותם לגשת למועד השני, אינם רשאים לגשת למועד מיוחד.
 
* (מתוך שנתון לשנת הלימודים תשס"א – מדעי הרוח והחברה, עמ' 354)