עבודות דוקטורט ועבודות מ.א. אשר מעורבים בהן בני אדם נדרשות לקבל את אישור ועדת האתיקה המחלקתית. ״מחקר מדעי בו מעורבים בני אדם" הינו כל מחקר הנערך על ידי תלמיד/ה העושה עבודת מחקר המתבצעת בתחומיה, במעבדותיה או בשמה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בו מעורבים בני אדם באופן ישיר ופעיל, בנטילת חלק בראיונות, במילוי שאלון וכדומה. במחלקה לפוליטיקה וממשל פועלת ועדת אתיקה בראשות פרופ׳ גל אריאלי. הועדה אחראית על בחינת המחקרים המבוצעים על ידי תלמידי/ות המחקר במחלקה במסגרת עבודות מ.א. ודוקטורט ועל אישורם. עם זאת, חשוב להבהיר כי האחריות האתית העליונה בביצוע ​​המחקרים היא של תלמידי/ות המחקר והחוקרים/ות. על הסטודנטים/ות והמנחים/ותלדאוג לקבל אישור מועדת האתיקה לפני תחילת ביצוע המחקר; אין להתחיל בעבודת השדה או בביצוע הראיונות ללא קבלת אישור כאמור. לצורך הגשת בקשה לאישור אתי של המחקר, יש לפנות לחברות וועדת האתיקה לצורך הסבר נוסף וקבלת קישור למסמכים הרלוונטיים.