עבודות דוקטורט ועבודות מ.א. אשר מעורבים בהן בני אדם נדרשות לקבל את אישור ועדת האתיקה המחלקתית. ״מחקר מדעי בו מעורבים בני אדם" הינו כל מחקר הנערך על ידי תלמיד/ה העושה עבודת מחקר המתבצעת בתחומיה, במעבדותיה או בשמה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בו מעורבים בני אדם באופן ישיר ופעיל, בנטילת חלק בראיונות, במילוי שאלון וכדומה. במחלקה לפוליטיקה וממשל פועלת ועדת אתיקה בראשות פרופ׳ גל אריאלי וד"ר בקי קוק​​. הועדה אחראית על בחינת המחקרים המבוצעים על ידי תלמידי/ות המחקר במחלקה במסגרת עבודות מ.א. ודוקטורט ועל אישורם. עם זאת, חשוב להבהיר כי האחריות האתית העליונה בביצוע ​​המחקרים היא של תלמידי/ות המחקר והחוקרים/ות. על הסטודנטים/ות והמנחים/ותלדאוג לקבל אישור מועדת האתיקה לפני תחילת ביצוע המחקר; אין להתחיל בעבודת השדה או בביצוע הראיונות ללא קבלת אישור כאמור. לצורך הגשת בקשה לאישור אתי של המחקר, יש לפנות לחברות וועדת האתיקה לצורך הסבר נוסף וקבלת קישור למסמכים הרלוונטיים.