​​​​​​​​​​​​​​​​על פי החלטת האוניברסיטה, עבודות דוקטורט ועבודות מ.א. אשר מעורבים בהן בני אדם נדרשות לקבל את אישור ועדת האתיקה המחלקתית (זאת למעט מחקרים הממונים על ידי קרנות חיצוניות, שאז קבלת האישור האתי למחקר היא באחריות המנחים). ״מחקר מדעי בו מעורבים בני אדם" הינו כל מחקר הנערך על ידי תלמיד/ה העושה עבודת מחקר המתבצעת בתחומיה, במעבדותיה או בשמה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בו מעורבים בני אדם באופן ישיר ופעיל, בנטילת חלק בראיונות, במילוי שאלון וכדומה. במחלקה לפוליטיקה וממשל פועלת ועדת אתיקה בראשות פרופ׳ לין שלר וד"ר בקי קוק​​. הועדה אחראית על בחינת המחקרים המבוצעים על ידי תלמידי/ות המחקר במחלקה במסגרת עבודות מ.א. ודוקטורט ועל אישורם. עם זאת, חשוב להבהיר כי האחריות האתית העליונה בביצוע ​​המחקרים היא של תלמידי/ות המחקר והחוקרים/ות. על הסטודנטים/ות והמנחים/ות​ לדאוג לקבל אישור מועדת האתיקה לפני תחילת ביצוע המחקר; אין להתחיל בעבודת השדה או בביצוע הראיונות ללא קבלת אישור כאמור. תלמידי/ות דוקטורט נדרשים/ות לצרף את אישור הוועדה להצעות המחקר שלהם/ן ואילו תלמידי/ות מ.א נדרשים/ות​ להציג את אישור הוועדה עד סיום שיפוט עבודת המ​.א.​​

לצורך הגשת בקשה לאישור אתי של המחקר, יש לשלוח לוועדה את המסמכים הבאים:

1. תוכנית המחקר, הערוכה על פי הטופס המחלקתי​. יש לעשות שימוש במקורות המפורטים להלן (כאשר הנושא הולם) לצורך בניית התוכנית האתית של המחקר.

2. טופס הסכמה לנבדקים/ות, במקרים בהם מתאפשר לשלב טפסים כאלו במהלך המחקר. באם לא ניתן לשלב טופס הסכמה לנבדקים/ות במהלך איסוף הנתונים, יש לציין זאת בתוכנית המחקר. 

3. תעודה על לימוד של קורס מקוון באתיקה. הקורס ניתן באינטרנט בקישור זה: http://www.citiprogram.org וניתן להירשם אליו כמשתמשים​/ות מאוניברסיטת בן גוריון. יש ללמוד את החומר הרלוונטי באתר ולהיבחן על חומר זה במבחן רב-ברירה. לאחר השלמת כל יחידה ניתן לשמור אותה לחוד ולהמשיך ליחידה הבאה במועד אחר. לאחר השלמת הקורס, יש להוריד את התעודות המעידות על השתתפות בהצלחה בקורס. 

על מנת לקבל את טופס הבקשה ודוגמאות לטפסי הסכמה (במקרה הצורך), וכן לצורך הגשת הבקשה עצמה, יש לפנות במייל לפרופ׳ לין שלר בכתובת: lynnsch@bgu.ac.il

מקורות בנושא אתיקה:

Berg B. L. (​2001). ​Qualitative research methods for the social sciences​.  Pearson Education. Inc, Boston.

Bhattacharya, S. (2014). Institutional Review Board and International Field Research in Conflict Zones. PS: Political Science & Politics, 47(04), 840-844. 
 
De Laine, M. (2000). Fieldwork, participation and practice: Ethics and dilemmas in qualitative research. Sage, 2000.‏

Iphofen R. Research Ethics in Ethnography/Anthropology​, European Commission, DG Research and Innovation. ​

​Krogstad,‏D. J., Diop, S., Diallo, A., Mzayek, F., Keating, J., Koita, O. A.,‏&‏ Touré, Y. T. (2010). Informed consent in international research: the rationale for different approaches.‏The American journal of tropical medicine and hygiene ,‏ 743-747, (4)83
 ​
Mackenzie, C., McDowell, C., & Pittaway, E. (2007). Beyond ‘do no harm’: The challenge of constructing ethical relationships in refugee research. Journal of Refugee studies, 20(2), 299-319.

Shops,‏L. (2007). Oral History, Human Subjects, and Institutional Review Boards.‏Oral History http://www.oralhistory.org/about/do-oral-history/oral-history-and-irb-review/ 
 
Thorne, B. (1980). " You still takin'notes?" Fieldwork and problems of informed consent. Social Problems, 27(3), 284-297.‏​

Tindana, P. O., Kass, N., & Akweongo, P. (2006). The Informed Consent Process in a Rural African Setting: A Case Study of the Kassena-Nankana District of Northern Ghana. IRB, 28(3), 1–6.‏

Yin, R. K. (2015). Qualitative research from start to finish. Guilford Pu​blications.