​​​​ 
​משך הלימודים לתואר ומבנה תוכנית הלימודים
משך הלימודים לתואר שני במסלול המחקרי מוגבל לשנתיים. תלמידי/ות המסלול רשאים להאריך את הלימודים בשנה נוספת בכפוף לאישור המחלקה והפקולטה.

הלימודים לתואר הם בהיקף של 36 נקודות זכות (נק״ז ) ובנויים באופן הבא:1) קורסי חובה: 12 נקו״ז
 
שם הקורס

נקודות זכות
תיאוריה פוליטית 
 ​4
שיטות מחקר איכותניות
 2
סדנת תזה 
סוגיות מתקדמות בחברה ופוליטיקה 
 4
2
 
2) קורסי בחירה וסמינרים: 14​ נקז

תוכנית הקורסים של המחלקה מתפרסמת מדי שנה באתר. בנוסף לקורסים לתואר שני במחלקה, תלמידי המסלול המחקרי רשאים ללמוד קורסים לתאר ראשון מהיצע הקורסים של המחלקה בהיקף שך עד 8 נק״ז, וקורסים לתואר שני במחלקות אחרות בפקולטה בהיקף של עד 8 נק״ז. הרישום לקורסים הללו מותנה בקבלת אישור מיועצת המ.א. של המחלקה. 

* סטודנטים במסלול המחקרי נדרשים לכתוב עבודת סמינר אחד בהיקף של 30 עמודים באחד הסמינרים שילמדו במחלקה במהלך התואר. 

 
3) עבודת תזה: 8 נק״ז 

4) תלמידי המסלול המחקרי נדרשים להשתתף בסמינר המחלקתי המתקיים במהלך השנה

אבני דרך ולוחות זמנים להתקדמות במחקר

1) קביעת מנחה ונושא מחקר

קביעת מנחה ונושא המחקר תעשה במהלך הסמסטר הראשון ללימודים, לא יאוחר מתום הסמסטר, ובאישור הוועדה המחלקתית והפקולטות. על מנחה/ת עבודת גמר להיות חבר/ת סגל אקדמי מן המניין (בדרגת מרצה לפחות) במוסד אקדמי מוכר. לאחר קביעת המנחה, ניתן למנות מנחה נוסף/ת או יועץ/ת מחקר בהתאם לאופיו של המחקר ובאישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית.
 
2) הגשת הצעת המחקר ואישורה

אישור הצעת מחקר יבוצע עד תום הסמסטר השני ללימודים.
על הצעת המחקר לכלול: תיאור של נושא המחקר, סקירת ספרות, תיאור קצר של השיטות לביצוע המחקר ושל תרומתו וחידושו, וכן רשימת מקורות. היקף ההצעה לא יעלה על 10 עמודים.

3) הגשת עבודת הגמר לשיפוט

עבודת גמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים, עם סיום חובות השמיעה ותואר, ולא יאוחר מתום תקופת השינויים של הסמסטר הראשון של השנה העוקבת.

ועדת המ.א. הפקולטית רשאית לאשר הארכת לימודים לסמסטר או שנה נוספת לצורך השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם לדו״ח ההתקדמות במחקר. במקרה זה, העבודה תוגש לשיפוט בתום השנה השלישית ללימודים ולא יאוחר מתום תקופת השינויים של הסמסטר הראשון של השנה הביעית. 

סטודנטים/ות שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השנה השלישית ללימודים יגישו בקשה לאישור המשך לימודים לוועדת המוסמכים הפקולטית בצירוף דו״ח התקדמות במחקר. בנוסף, תידרש מהם/ן גם השלמת קורסים על מנת להבטיח שבסיום השנה הרביעית והאחרונה בתואר יסיימו את החובות לתואר שני באחד משני נתיבי הלימודים (המחקרי או הכללי). לא תאושר שנה חמישית לתואר בשום נתיב. לכן, סטודנטים/ות שלא יסיימו לימודיהם בתום השנה הרביעית לא יוכלו להמשיך ללמוד ולא יסיימו את התואר. 

היקף עבודת הגמר לא יעלה על 80 מודפסים ברווח כפול (לא כולל ביבליוגרפיה, ציטוטים ונספחים). עבודה החורדת מהיקף זה מחייבת פניה מנומקת של מנחה/ת העבודה אל ועדת המוסמכים הפקולטית. 

* על פי מדיניות האוניברסיטה, סטודנטים/ות שהחלו בלימודיהם/ן במסלול המחקרי וקיבלו מלגה אך לא הגישו את עבודת הגמר שלהם ידרשו להשיב את המלגה שקיבלו.

** עבודת גמר מבוססת מאמר: לסטודנטים/ות מצטיינים/ות תעמוד האפשרות, באישור הוועדה המחלקתית והפקולטית, להגיש כעבודת גמר מאמר שהתקבל לפרסום בכתב עת אקדמי המקיים הליכי שיפוט מקובלים והמציג את תוצאות המחקר שלהם/ן. הסטודנט/ית חייב/ת להיות המחבר/ת הראשון/ה או היחיד/ה של המאמר למעט בתחומים בהם סדר הכותבים/ות הוא אלפביתי. אם מספר מחברים/ות חתומים/ות על המאמר, המנחה יצרף/תצרף הסבר המציין את תרומת הסטודנט/ית למאמר. יתקבל אך ורק מאמר העוסק בנושא עבודת הגמר כפי שאושר בהצעת המחקר. ניתן להגיש מאמר כעבודת מוסמך אחת בלבד. 


​​