4.png
התכנית לתואר שני של המחלקה לתקשורת, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מקנה לסטודנטים
התמחות ייחודית: "חיים במדיה"
התמחות זו מעניקה לתלמידי התכנית הבנה עמוקה של יחסי הגומלין בין מדיה, יחיד וחברה. על פי הקו המנחה של התוכנית לא ניתן עוד להפריד בין החיים לבין אמצעי התקשורות בחברת המידע. אנו נולדים, גדלים ומפתחים זהות, מתאהבים, נפרדים, מזדקנים, מתים ומונצחים במדיה. 
עם זאת, מופנה זרקור גם אל פערים דיגיטליים ומאבקי קבוצות על גישה ונוכחות במדיה.
החל מהשנה הבאה- לימודים לתואר שני בשנה אחת! בשני ימי לימוד בשבוע.
יעוץ לתלמידי תואר שני:

 פרופ' גלית נמרוד:
 gnimrod@bgu.ac.il