​​​​​​
שם הסטודנט/יתנושא העבודהמנחה/יםתאריך אישורמועד הגשה לתיזה