קבלה


לתכנית הלימודים במית"ר להנדסה יוכל להתקבל תלמיד אשר צבר לפחות 120 נק"ז עד תום השנה השלישית ללימודים וממוצע ציוניו 85 לפחות. המחלקה רשאית לקבוע סף קבלה גבוה יותר.

 1. לתכנית הלימודים במית"ר להנדסה יוכל להתקבל תלמיד אשר צבר לפחות 120 נק"ז עד תום השנה השלישית ללימודים וממוצע ציוניו 85 לפחות. המחלקה רשאית לקבוע סף קבלה גבוה יותר.

 2. ממוצע מצטבר של ציוני התלמיד עד תום שנה ג' הוא בין 20% הממוצעים הגבוהים ביותר באותו מחזור. זהו תנאי הכרחי אך לא מספיק; המחלקה רשאית לקבוע רף גבוה יותר.

 3. עד מועד הקבלה למית"ר להנדסה התלמיד יאתר מנחה שמעוניין להנחותו בעבודת המחקר.

 4. המחלקה תמליץ על התלמידים הטובים ביותר שהיא מעוניינת לקבל על פי שיקול דעתה, ובלבד שעמדו בתנאי המינימום הנדרשים, כמצוין בסעיפים 3-1. הפקולטה תהיה הגוף שמאשר קבלה לתכנית זו.

תכנית לימודים:

 1. תכנית הלימודים במית"ר להנדסה בנויה לחמש שנות לימוד לשני התארים יחדיו, כאשר בסיום השנה הרביעית ללימודיו התלמיד יקבל תואר ראשון, בכפוף למילוי התנאים המצוינים בהמשך, ובתום השנה החמישית ללימודיו יקבל את התואר השני בכפוף למילוי כל דרישות התכנית.

 2. התלמיד יתקבל למית"ר להנדסה כבר בשנה ד'.

 3. יו"ר ועדת ההוראה של המחלקה, בתיאום עם המנחה ובאישור הפקולטה, יקבעו תכנית לימודים מחלקתית למית"ר להנדסה. תלמיד במית"ר להנדסה יוכל לסיים לימודיו לתואר ראשון ושני בצבירת סך של 184 נק"ז (160 נק"ז תואר ראשון + 36 נק"ז תואר שני - עד 12 נק"ז בקורסי בחירה של תואר שני).

 4. בשנה הראשונה במית"ר להנדסה (שנה ד' של התלמיד) התלמיד ילמד קורסים מתואר שני בהיקף של עד 12 נק"ז, בנוסף לקורסי תואר ראשון המחויבים מתכנית הלימודים.

 5. בשנה הראשונה במית"ר להנדסה התלמיד יבצע פרויקט. אבני הדרך בפרויקט יהיו במסגרת מועדי ההגשה של הפרויקט ההנדסי במחלקה. הדו"ח הסופי של הפרויקט יכלול הצעה מפורטת לתזה אשר תוגש לאישור המנחה וועדת ההוראה המחלקתית. התלמיד יידרש להגן עליה בפני ועדת ההוראה לתואר שני ובפני המנחה; ציון זה ידווח לו כציון בפרויקט ההנדסי בתואר ראשון וישמש כהכנה לכתיבת התזה של התואר השני.

 6. התלמיד יידרש לעמוד בממוצע של 85 בכל סמסטר, לצבור לפחות 15 נק"ז בקורסים בסמסטרים 7, 8 ולהירשם לפרויקט הנדסי ולקורסים מתואר ראשון ושני. בסמסטר 9, 10 על התלמיד לצבור לפחות 6 נק"ז; זאת על מנת לוודא התקדמות ראויה.

 7. בתום השנה הראשונה במית"ר להנדסה (תום שנה ד') על התלמיד לסיים חובותיו לתואר ראשון ולסגור את התואר עם 160 נק"ז, ואז יוכל להמשיך את לימודיו לשנה השנייה במית"ר להנדסה (שנה ה' - שהיא שנה ב' בתואר השני).

 8. עם סגירת התואר הראשון והמשך הלימודים בשנה השנייה במית"ר להנדסה, ידווחו לתלמיד פטורים מקורסי תואר שני שלמד במהלך השנה הרביעית, בהיקף של עד 12 נק"ז.

 9. תלמיד יוכל לבחור בכל שלב (גם לאחר ההגנה על הצעת המחקר) להשלים את פרויקט התואר הראשון ככל תלמיד רגיל לתואר הראשון, בנוסף לכתיבת הצעה לתזה והגנה עליה. במקרה שהשלים המטלות הנ"ל ידווח לו הציון הגבוה מבין השניים כציון פרויקט לתואר ראשון.

 10. פרסי הצטיינות: תלמיד חייב ללמוד בשנה ד' (שנה א' לתואר שני) 36 נק"ז לפחות על מנת לעמוד בקריטריונים לקבלת פרסי הצטיינות. בחישוב הממוצע להצטיינות יילקחו בחשבון כל הקורסים שלמד הסטודנט בשנה מסוימת. הפרסים יחולקו בשנה עוקבת בלבד. במידה והתלמיד לא יהיה פעיל אקדמית בשנה עוקבת - לא יקבל פרס. בשנה החמישית יקבעו הקריטריונים לפרסים הצטיינות כמקובל בתואר השני.

 11. תלמיד במית"ר להנדסה לא יוכל לבקש חופשת לימודים במהלך לימודיו.

מלגות סיוע ושכר לימודים

 1. תלמיד שיתקבל למית"ר להנדסה יוכל לשמש כעוזר הוראה ויהיה זכאי לקבל מלגת שכר לימוד ומלגת קיום כתלמיד תואר שני לכל דבר.

 2. לתלמיד במית"ר להנדסה מובטחת מלגת שכר לימוד, שתהיה בגובה 12 נק"ז של קורסים ברמה של תואר שני, שתכסה חלק משכר הלימוד של השנה הרביעית בלימודי התואר הראשון. בנוסף יקבל התלמיד פטור מלא משכר לימוד בשנה החמישית ללימודיו (שנה שנייה בתואר השני), זאת בתנאי שלמד רק הקורסים הנדרשים על פי התכנית (עבור קורסים עודפים התלמיד יצטרך לשלם באופן עצמאי).

נשירה מהתוכנית

תלמיד במית"ר להנדסה יוכל בכל שלב לוותר על המסלול ולחזור למסלול לימודים רגיל לתואר ראשון, בתנאי שטרם השלים את הדרישות המאפשרות לו זכאות לתואר ראשון במסגרת המסלול המהיר.

במקרה זה יתקיימו הנהלים הבאים:

 1. הקורסים ברמת תואר שני שנלמדו במסגרת התואר ראשון יוכרו כקורסי בחירה לתואר ראשון.

 2. על התלמיד להגיש סיכום של העבודה שעשה, שיהיה ברמה של פרויקט לתואר ראשון.

 3. הפסקת כל המלגות ללא התראה מוקדמת, ודרישה להחזרת כספי המלגות ששולמו למלגאי מתקציבי המחלקה ומתקציבי החוקר, כולל מלגת שכר לימוד (במידה וחלק מהקורסים שלמד היו ברמת תואר שני, על הסטודנט יהיה לשלם הפרשי שכר הלימוד במידה וקורסים אלה ישמשו לסגירת התואר הראשון) וכן החזרת הקצבה מקרן השתלמות מרכזית למלגאים.


להקלטה מהמפגש שהתקיים בתאריך 26.05.24 לחץ/י כאן

למצגת מהמפגש שהתקיים בתאריך 26.05 .24 לחץ/י כאן​

פרטים נוספים ניתן לקרוא בשנתון

בפניה לועדת הוראה של תואר שני, יש להשתמש בטופס שבקישור הבא: https://forms.gle/X1d4uHA1Tkx7m7h19. הגישה לטופס באמצעות חשבון post בלבד. נא לא לפנות במייל.​