מטרות המסלול
מטרות מסלול מסלול קש"ת (קיצור ושילוב תארים) הן: עידוד סטודנטים לתואר ראשון להמשיך את הלימודים לתואר שני ופיתוח מודעות בקרב סטודנטים להשתלב במחקר כבר בשנה ד'.

הצטרפות למסלול
 1. למסלול קש"ת יוכל להתקבל תלמיד בתום השנה השלישית ללימודים, אשר צבר לפחות 120 נק"ז והישגיו האקדמיים בסוף שנה זו (ממוצע ציונים מצטבר ומדרג) יתאמו לספי הקבלה הנדרשים לתואר שני.
 2. הקבלה למסלול קש"ת מותנת באיתור מנחה המעוניין להנחות את התלמיד בעבודת המחקר.
 3. הרישום למסלול קש"ת מותנה באיתור חבר סגל המעוניין להנחות את התלמיד בעבודת המחקר.
 4. הרישום למסלול יתבצע במייל למזכירות בצירוף קורות חיים, גליון ציונים, ומכתב מחבר הסגל המסביר את ההיכרות שלו עם התלמיד ושהוא מוכן להנחותו לתואר שני.
 5. הרישום לתואר השני יעשה בתום הסמסטר האחרון ללימודי התואר הראשון, דרך מדור הרישום האוניברסיטאי.
 6. הקבלה לתואר שני תותנה בכך שהתלמיד יסיים כראוי ובאופן מלא את התואר הראשון, והישגיו האקדמיים בסוף התואר הראשון (ממוצע ציונים סופי ומדרג) יתאמו לספי הקבלה הנדרשים לתואר שני.

המסלול
 1. בשנה הראשונה בקש"ת התלמיד יבצע פרויקט אישי של כתיבת הצעת מחקר. אבני הדרך בפרויקט יהיו במסגרת מועדי ההגשה של הפרויקט ההנדסי במחלקה. הדו"ח הסופי של הפרויקט יכלול הצעה מפורטת לתזה אשר תוגש לאישור המנחה וועדת ההוראה המחלקתית. התלמיד יידרש להגן עליה בפני ועדת ההוראה לתואר שני ובפני המנחה; ציון זה ידווח לו כציון בפרויקט ההנדסי בתואר ראשון וישמש כהכנה לכתיבת התזה של התואר השני.
 2. בסיום סמסטר א' של שנת הלימודים הרביעית, הסטודנט יעביר למזכירות מכתב מהמנחה שמאשר את התקדמות התלמיד והמשך המסלול.
 3. תלמיד שהצטרפותו למסלול תאושר יוכל לקחת עד שני קורסי תואר שני עודפים במהלך הסמסטר השני של שנת הלימודים הרביעית (לקראת סיום התואר הראשון). קורסים אלו יעברו לרכיב התואר השני במידה והתלמיד יירשם וימשיך ללימודי תואר שני במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע בסמסטר העוקב.
מלגות
 1. ​​​התלמיד יוכל לקבל מלגת שכר לימוד ​לתואר השני, הכוללת את שני קורסי התואר השני העודפים, זאת בתנאי שלמד רק את הקורסים הנדרשים על פי התוכנית לתואר שני (עבור קורסים שלא לפי תוכנית הלימודים התלמיד יצטרך לשלם באופן עצמאי).
 2. התלמיד יוכל לקבל מלגת קיום בסמסטר האחרון ללימודי התואר ראשון. בתמורה לקבלת המלגה – על התלמיד להתחייב להקדיש את רוב זמנו ללימודים ולעבודת המחקר. תלמיד המקבל מלגה אינו מורשה לעבוד מחוץ לאוניברסיטה בהיקף העולה על 20% משרה.
 3. בדומה ליתר תלמידי התואר השני המקבלים מלגת קיום, גם תלמיד מסלול קש"ת יוכל לקבל מלגה ל-24 חודשים לכל היותר, כולל החודשים בהם קיבל מלגה במהלך הסמסטר האחרון של לימודי התואר הראשון.
 4. כתנאי לקבלת מלגה ולמימון שכר הלימוד עבור קורסי התואר השני – גם במהלך הסמסטר האחרון ללימודי התואר הראשון, על תלמיד המצטרף למסלול קש"ת להשתתף באופן סדיר בסמינר המחקר המחלקתי, ולהירשם בהתאם לקורס הסמינר המחלקתי, כמפורט בשנתון המחלקה.

נשירה מהתוכנית
תלמיד שיבחר בסופו של דבר שלא להירשם לתואר שני מיד עם סיום לימודי התואר הראשון, או שיחליט לפרוש אחרי הרישום לתואר השני, יידרש להחזיר את כספי המלגות ששולמו לו מתקציבי המחלקה ומתקציבי החוקר, כולל מלגת שכר לימוד (במידה וחלק מהקורסים שלמד היו ברמת תואר שני, על הסטודנט יהיה לשלם הפרשי שכר הלימוד במידה וקורסים אלה ישמשו לסגירת התואר הראשון) וכן החזרת הקצבה מקרן השתלמות מרכזית למלגאים.

הערות
 1. ​ניתן לקבל מלגת שכ"ל על קורסים עודפים בשנה ד רק בסמסטר ב' ועד שני קורסים בחירה. עם זאת, ניתן לקחת קורסי תואר שני עודפים החורגים מהנחיה זו, אך לא תינתן עליהם מלגת שכ"ל.
 2. הרישום לקורסים של תואר שני יתבצע במועד הרישום של הקורסים לתואר ראשון תחת רכיב לימודים של תואר ראשון. בעת סגירת התואר הראשון עליכם לבקש להעביר את הקורסים העודפים של התואר השני לרכיב של תואר שני.בפניה לועדת הוראה של תואר שני, יש להשתמש בטופס שבקישור הבא: https://forms.gle/X1d4uHA1Tkx7m7h19​. הגישה לטופס באמצעות חשבון post בלבד. נא לא לפנות במייל.