​​​​​​​הקורסים של המכון הבינאוניברסיטאי באילת שיתקיימו בשנת הלימודים תש"פ פתוחים להרשמה באתר המכון.
  IUI COURSES 2019-2020 - POSTER_16.6.2019.pdf
ניתן להיות רשומים ל-4 קורסים לכל היותר. הקבלה לקורסים היא על סמך עמידה בתנאי הקבלה: קהל יעד, דרישות קדם, ציון, הכרה בקורס על ידי המוסד האקדמי אליו שייך הסטודנט ומקום פנוי.

מועדי הרשמה
* ההרשמה לקורסים "ביולוגיה של אלמוגים" ו- "מנגנוני ארס והגנה כימית בים" תיסגר ביום ראשון ה-15 בספטמבר 2019.
* ההרשמה לשאר הקורסים (סמסטר א' ו-ב') תיסגר ביום שלישי ה-1 באוקטובר 2019.

לאחר הטיפול בכל המועמדים שנרשמו עד לתאריכים לעיל ההרשמה תיפתח שוב וקבלת נרשמים נוספים תהיה על סמך מקום פנוי. הודעות על קבלה לקורסים תישלחנה למועמדים לפני תום תקופת השינויים של סמסטר א'.

סטודנטים שהתקבלו ואישרו את השתתפותם בקורס יוכלו לבטל את השתתפותם עד לתאריכים המפורטים להלן

* הקורסים "ביולוגיה של אלמוגים" ו- "מנגנוני ארס והגנה כימית בים" – לא ניתן לבטל.

* שאר הקורסים של סמסטר א' – יום שני ה- 4 בנובמבר 2019.

* הקורסים של סמסטר ב' - יום ראשון ה-16 בפברואר 2020.

רישום לקורסים במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת

הרישום לקורסים יבוצע באתר המכ​ון  ורק לאחר קבלת אישור מהמכון, יש לבצע רישום גם באתר אב"ג (בתקופת הרישום לקורסים עד סוף תקופת השינויים!).   


להלן טבלת הקורסים של המכון הבינאוניברסיטאי באילת:

 

ניתן בתש"פשם הקורסמספר קורסנק"ז בשנתוןהכרה לתואר ראשוןהכרה לתואר שני
 ביוגיאוכימיה של שונית האלמוגים206-1-37513מגמות: סביבתית וביולוגית + חופשיתכן
 
שיטות מחקר באוקיאנוגרפיה206-1-37613מחלקהכן
פלאו-אוקיאנוגרפיה206-2-37713מגמה:סביבתית+מחלקהכן
üתהליכים בים סוף ומפרץ אילת 206-1-3791
3כן
לא
üאוקיינוגרפיה ביוגיאוכימית​
 206-2-6511
4
כןכן

 

ü

סדימנטולוגיה ימית: איסוף דוגמאות, תיעוד וניתוח של סדימנטים ממפרץ אילת206-2-38913מגמות: סביבתית וביולוגית + מחלקהכן
üנושאים באוקיאנוגרפיה פיסיקלית206-2-53313.5לתלמידים שלומדים גם פיסיקהכן

 

 

נושאים מתקדמים באוקיאנוגרפיה פיסיקלית
206-2-53613
לתלמידים שסיימו את הקורס הקודםכן
 גיאולוגיה וגיאופיסיקה של הסביבה הימית206-2-53713מגמה דינמית + מחלקהכן
 ביוגיאוכימיה איזוטופית ימית206-2-65012שנה ג', מגמה סביבתית + מחלקהכן
הכרת המערכת הימית של מפרץ אילת205-1-16813.5מגמות: סביבתית וביולוגית + חופשיתלא

 

ü

ביולוגיה ואקולוגיה של פלנקטון/

הכרת הפלנקטון

205-2-9391

205-1-9391

3בחירה חופשית -מצטיינים שנה ג'כן
 ü
פרקים בביולוגיה ומיון חסרי חוליות ים סופיים205-2-42313בחירה חופשיתלא
 üשיטות כמותיות באקולוגיה ימית205-2-45314לא פתוח לתואר ראשוןכן
ביוגיאוכימיה של נוטריאנטים בים הפתוח205-2-45713מגמות: סביבתית וביולוגית + חופשיתכן
ü
פוטוסינתזה ימית205-2-46613בחירה חופשיתכן
üביולוגיה של אלמוגים205-1-94314בחירה חופשיתלא
 ü מנגנוני ארס והגנה כימית בים205-2-94413בחירה חופשיתלא
üזמן, תזמון ושעונים ביולוגים במערכות אקוואטיות205-2-94614בחירה חופשיתלא
 üמיקרוביולוגיה ימית205-2-94714לא פתוח לתואר ראשוןכן
 נושאים נבחרים בביולוגיה של דגים205-2-94813בחירה חופשיתלא
 

פירוט הקורסים שיינתנו ומועדי הרשמה מצויים באתר http://www.iui-eilat.ac.il/courses/courses.aspx

שימו לב לגבי שפת ההוראה בקורסים:
"מיקרוביולוגיה ימית" (פתוח רק לתלמידי תארים מתקדמים) - שפת ההוראה תהיה אנגלית וכל מטלות הקורס תבוצענה באנגלית.
"מנגנוני ארס והגנה כימית בים", "סדימנטולוגיה ימית“, "ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת" ו- "אוקיינוגרפיה ביוגיאוכימית" - במידה שישתתף בהם סטודנט שאינו דובר עברית, שפת ההוראה תהיה אנגלית. אם הקורסים יועברו באנגלית ניתן יהיה להיבחן ו/או להגיש את המטלות הכתובות בעברית.  
שאר הקורסים – שפת ההוראה תהיה עברית אך תיתכנה בהם מספר הרצאות באנגלית.