one.png
לוודא שכל גיליון הציונים עודכנו בתדפיס הלימודים.
two.png
 להגיש בקשה לאישור זכאות לתואר ראשון.

* אם טרם הגשת טופס בדיקת דרישות לתואר, בתחילת שנה ג', הנך נדרש למלא בטרם סגירת התואר.

three.png
לציין מקצועות עודפים לתואר, במידה ויש, קורסים אלו לא יופיעו בתדפיס הציונים, אלא בדף נפרד (נספח). סטודנט שממשיך לתואר שני כאן, יוכל להעביר קורסים עודפים שמאושרים לתוכנית הלימודים של תואר שני. (יידרש לשלם שכר לימוד)
four.png


אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים ישלחו בדואר ישראל ​עד חודש ימים​, לכתובת הרשומה במערכת (נא לעדכן במידה של שינוי כתובת). 
טקס הענקת תארים יתקיים בחודש יוני בשנה העוקבת.

star.jpgלסטודנטים הלומדים בתואר כפול בשתי מחלקות בפקולטה למדעי הטבע: יש להגיש בקשה אחת לסגירת התואר.

 עדיף לסגור את התואר במחלקה שיש בה קורסים עודפים. אם אין, ניתן לבקש סגירת תואר בכל אחת מהמחלקות.

star.jpgלסטודנטים הלומדים בתואר כפול גיאולוגיה והנדסת בניין, יש להגיש בקשה לסגירת התואר בכל פקולטה.

star.jpgלאחר בקשת סגירת התואר, לא ניתן יהיה לבקש תיקונים או עדכונים.​​​​​​​​​​​