one.png
​​בוגרי תואר ראשון במדעי הגיאולוגיה והסביבה, בעלי ממוצע של 80 לפחות. בתחומי מחקר​​ במגמות סביבתית/אוקיאנוגרפית וגיאולוגיה הנדסית נדרשות השלמות ייחודיות מתואר ראשון.
two.png
​בוגרי תואר ראשון בפקולטה למדעי הטבע/הנדסה עם ממוצע 80 לפחות, יכולים להתקבל במעמד "משלים" עד למילוי תכנית השלמות בגיאולוגיה ברמה של תואר ראשון. תכנית השלמות אישית ​תבנה בתיאום עם המנחה.
three.png
​בוגרי תואר ראשון בהצטיינות במדעי הרוח והחברה יכולים להתקבל במעמד של "משלים". תכנית ההשלמות שלהם תכלול השלמות במדעי היסוד, בנוסף להשלמות בגיאולוגיה ברמה של תואר ראשון, כבסעיף 2.
four.png
​סטודנטים מחו"ל ועולים חדשים שהשלימו את לימודיהם לתואר הראשון בחו"ל -  תישקל קבלתם לאחר בדיקה והערכת הרקע האקדמי שלהם וכן מילוי הדרישות לגבי עברית ואנגלית ברמה שנקבעה על ידי האוניברסיטה והמחלקה.
five.png

​קביעת מנחה הוא אחד מתנאי הקבלה. באחריות המועמד לפנות לאחד מחברי​​​ הסגל​ ולקבל את הסכמתו להדרכה ולנושא למחקר. סטודנט במעמד "משלים" - תכנית השלמות אישית תבנה בתיאום עם המנחה.​