​​​​​​​​​​​​​​​

המחקר בחן את השיח בין מורות בישיבות צוות בתוך בתי הספר ואת הדרכים לשפר אותו. המחקר נערך בשיתוף פעולה עם מורות, מנהלות, מדריכות ומפקחות בשני מחוזות של משרד החינוך, במסגרת מהלך השקפה – מורים מובילים ליצירת ידע ואמנות הוראה. מוצגות כאן דוגמאות של מגוון עיבודים למחקרים שנערכו והפיתוחים שיצרנו בעקבותיהם. ראו גם את הפעילות באתר של השקפה במחוז דרום.​​ הפיתוחים השונים נוצרו מתוך שיתוף פעולה עם מורות, מנחות, מדריכות ונשות מדיניות חינוכית.

​​​​​ השקפה דרומית:
 הזדמנויות ואתגרים
 בשיח מקצועי של צוותי
 הוראה (2021)


 מחזורי למידה: 
 שיפור פדגוגי באמצעות
 מהלכים מתפתחים של
 חקר הפרקטיקה (2018)


 טיפוח שיח ומנהיגות
 פדגוגיים: ערכת כלים
 וחומרים 
למורה המובילה,
 למדריכה ולמנחה (2017)


  מנחי מורים מובילים:
  עקרונות, כלים
  וחומרים (2017) ערכת כלים וחומרים
 למדריכה ולרכזת
 (רציונאל ומתווי שיחה)
 בערבית (2017)

 
  עבודת דעת אותנטית
  (2019)​​