​​​​​​​​​​​​כאן תמצאו תוצרים של המחקרים המרכזיים שנערכו במעבדה: ממצאים ותובנות ותרגומם המעשי לכלים ופיתוחים יישומיים אחרים. חומרים אלה פותחו בשיתוף חוקרות, מורות, מנהלות, ומובילות מדיניות חינוכית. מטרתם לתמוך בעשייה החינוכית, בכיתה ובחדר המורים, על-ידי הגברת הרגישות של נשות חינוך, העמקת ההבנה של סיטואציות חינוכיות, הרחבת מרחב הפעולה ומערך השיקולים בהתמודדות עם דילמות בהוראה ולמידה.

​​​טיפוח שיח ומנהיגות
פדגוגיי​ם

המחקר בחן את השיח בין מורות בישיבות צוות בתוך בתי הספר ואת הדרכים לשפר אותו. המחקר נערך בשיתוף פעולה עם מורות, מנהלות, מדריכות ומפקחות בשני מחוזות של משרד החינוך, במסגרת מהלך השקפה – מורים מובילים ליצירת ידע ואמנות הוראה. מוצגות כאן דוגמאות של מגוון עיבודים למחקרים שנערכו והפיתוחים שיצרנו בעקבותיהם. ראו גם את הפעילות באתר של השקפה במחוז דרום. הפיתוחים השונים נוצרו מתוך שיתוף פעולה עם מורות, מנחות, מדריכות ונשות מדיניות חינוכית.

​ ​ השקפה דרומית: אתגרים
 והזדמנויות בשיח מקצועי
 בצוותי הוראה (2021)

​​


 טיפוח שיח ומנהיגות
 פדגוגיים: ערכת כלים
 וחומרים למורה מובילה,
 למדריכה ולמנחה (2017)

למידה משמעותית באמצעות
דיאלוג לימודי פורה

המחקר הוא ניסוי שדה לבדיקת יחסי הגומלין בין שיח בכיתה לבין כישורים קוגניטיביים, מוטיבציה ללמידה והישגים לימודיים. המחקר ממומן על-ידי קרן ישראל למדע, כמרכז מצוינות, בשיתוף פעולה עם חוקרות מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומאוניברסיטת תל-אביב. מוצגות כאן דוגמאות של מגוון עיבודים למחקרים שנערכו והפיתוחים שיצרו בעקבותיהם חוקרים, מורות, מדריכות ונשות מדיניות חינוכית. ראו גם את הפעילות באתר דיאלוג לימודי פורה. 

​​ דיאלוג לימודים פורה:
 מבואות, כלים ויחידות
 לימוד (2020)פדגוגיה בישראל: פעילות
ושיח בכיתות הלימוד

במחקר ניתחנו פרקטיקות למידה והוראה, ותפיסות המורים אודותיהן, בשיעורי שפה בכיתות בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי עברי. המחקר מציע תמונה מקיפה של המציאות בכיתות: על הדרך שבה מתנהלים השיעורים, הפעולות הננקטות במהלכם, התכנים הנלמדים, השאלות ששואלות המורות, המטלות שהתלמידים מתמודדים איתן ומבנה ההשתתפות בשיח. ​​​

​​​

 
 פדגוגיה בישראל:
 פעולות ושיח בכיתות
 הלימוד בחינוך היסודי
 הממלכתי-עברי​ האם יש פדגוגיה
 ישראלית (2014)