​​​​​​​​​

LOGO MABATIM.pngמ​בטים הוא שנתון אקדמי שפיט בשפה העברית הרואה אור מטעם המחלקה לאמנויות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

כתב העת נכלל ברשימת כתבי העת המוכרים על ידי ות"ת, הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.

כתב העת המתפרסם בפורמט מקוון (Open-Access), נועד לספק במה לפרסום מאמרים מקוריים בתחומי האמנות והתרבות החזותית, מכל תקופה, נושא, או מדיה. 

בנוסף כולל כתב העת מדור ביקורת תערוכות ומדור ביקורת ספרי עיון.

הצעות למאמרים ניתן לשלוח לכתובת הדוא״ל: mabatim.arts@gmail.com​   
מערכת מבטים אינה מפרסמת מאמרים שהתפרסמו או התקבלו לפרסום בכתבי עת אחרים או בכל פלטפורמה אחרת, 
בעברית או בשפות אחרות. 
המאמרים נשלחים לשיפוט עמיתים אנונימי. יש להגיש את המאמר בקובץ Word ללא פרטים מזהים של הכותב/ת ולצרף קובץ
נפרד של פרטי המחבר\ת ודרכי התקשרות, קובץ של תקציר המאמר וכחמש מילות מפתח, וקובץ רשימת דימויים ונספחים.​

עורכים וחברי מערכת:
עורך ראשי: פרופ' דניאל אונגר. 
עורכת בפועל: פרופ' שרה אופנברג. 
חברי מערכת: ד"ר אמה גשינסקי, ד"ר רפאלה צרפתי, ד"ר תהילה שדה, ד"ר נועם גונן וד"ר בר לשם.​

הנחיות להגשת מאמרים.pdf
קול קורא להגשת מאמרים.pdf

מבטים גיליון 1​ ​

מבטים גילון 2​