מידע לסטודנטים לתואר שני


נתיבי הלימוד

הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד מחקרי וכללי, על פי הפירוט הבא:

מגמה עיונית בנתיב מחקרי (עם עבודת גמר)

מגמה עיונית בנתיב כללי (ללא עבודת גמר)

מגמת אוצרות בנתיב מחקרי בלבד (עם עבודת גמר) 

מגמות בנתיב המחקרי

מגמה
סה"כ נק"ז לקורסים
סה"כ נק"ז לעבודת גמר
סה"כ נק"ז לתואר
עיוני מחקרי
28
8
36
אוצרות
28
8
36
 
מגמה בנתיב הכללי
מגמה
סה"כ נק"ז לקורסים
סה"כ נק"ז לבחינת גמר
סה"כ נק"ז לתואר
עיונית
36
0
36
 
 
תכנית הלימודים במגמה העיונית
הלימודים במגמה העיונית יכללו קורסי חובה אשר יכשירו את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות, הן מבחינת הרקע התיאורטי והן מבחינת ניתוח יצירות. במסגרת תחומי ההתמחות ילמדו הסטודנטים קורס המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשוניים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכד'. כן ידרשו הסטודנטים לקחת שני סמינרים בתחום ההתמחות.
 
תכנית הלימודים במגמה העיונית - נתיב המחקרי
קורסי השלמה – תלוי מועמד
קורסי חובה:                                                                                                            
שנה
מספר קורס
שם הקורס
נק"ז
א/ב
194-2-0039
194-2-0049
*גישות מחקר א'
               גישות מחקר ב'
2
2
א/ב
 
 
א/ב
א/ב
194-2-0070
194-2-0080
 
194-2-0109
194-2-1091
*ניתוח מקורות ראשוניים א'
ניתוח מקורות ראשוניים ב'
לבחירה:
תיאוריה וביקורת א'
תיאוריה וביקורת ב'
2
2
 
2
2
א' ו/או ב'
 
2 סמינרים
8
קורסי בחירה:   
8 נק"ז מתוך המחלקה
4 נק"ז מדיסציפלינה אחרת
 
8
4
ב'
194-2-9991
194-2-9992
עבודת גמר (סמס' א')
עבודת גמר ( סמס' ב')
4
4
סה"כ לתואר
36 נק"ז
*מתקיים אחת לשנתיים
ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון ( 4 נק"ז) שיחשב במסגרת קורסי הבחירה לתואר שני.
 
הרכב הציון הסופי לתואר:

ממוצע קורסים

50%

עבודת גמר

50%

 

 

 

תכנית הלימודים במגמה העיונית - נתיב כללי

הלימודים במגמה העיונית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות. במסגרת תחומי ההתמחות, לומדים הסטודנטים בקורס המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשונים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכדומה.
קורסי השלמה: תלוי מועמד
קורסי חובה:                                                                                                            
שנה
מספר הקורס
שם הקורס
נק"ז
א'/ב'
194-2-0039
194-2-0049
גישות מחקר - א'
גישות מחקר - ב'
2
2
א'/ב'
194-2-0109
194-2-1091
תיאוריה וביקורת - א'
תיאוריה וביקורת - ב'
2
2
א'/ב'
194-2-0070
194-2-0080
*ניתוח מקורות ראשוניים - א'
ניתוח מקורות ראשוניים - ב'
2
2
 
 
סה"כ קורסי חובה
12
א'-ב'
2 סמינרים
8
א'-ב'
קורסי בחירה
16
ב'
                                          בחינת גמר
0
סה"כ לתואר
36 נק"ז
*ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון (4 נק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השני
בחינת גמר – על הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים ובתנאי שסיימו את חובות השמיעה לתואר. מועד הבחינה ואישור השתתפות בבחינה בתיאום עם מזכירות המחלקה.  ציון עובר בבחינת הגמר הינו 75.
הרכב הציון הסופי לתואר :

ממוצע קורסים

80%

בחינת גמר

20%

 
 
 
תכנית הלימודים במגמת אוצרות – נתיב מחקרי בלבד
תכנית הלימודים במגמת האוצרות תכלול קורס אוצרות עיוני ומעשי, קורס מתקדם בנושא ההיסטוריה והתיאוריה של תערוכות ומוזיאונים, וקורס תיאוריה וביקורת. כמו כן תינתן לסטודנטים האפשרות לבחור בין קורס בגישות מחקר לבין קורס בניתוח יצירות וקריאת מקורות ראשוניים. קורסי הבחירה הנותרים והסמינר יתמקדו בתחום התמחות הרלוונטי לעבודת הגמר (תזה). עבודה זו משמעה פרויקט אוצרות המחייב מחקר מלא ומעמיק בנושא התערוכה, כתיבת מאמר קטלוגי מקיף, איתור פריטים ורשימה קטלוגית, וגיבוש קונצפציה לארגון החומר בחלל התצוגה.
קורסי השלמה: תלוי מועמד
קורסי חובה:                                                                                                         
שנה
מספר הקורס
שם הקורס
נק"ז
א'/ב'
 
 
א'/ב'
194-2-0070
194-2-0080
 
194-2-0039
194-2-0049
ניתוח מקורות ראשוניים - א'
ניתוח מקורות ראשוניים - ב'
או
גישות מחקר - א'
גישות מחקר - ב'
2
2
 
2
2
א'/ב'
194-2-0130
194-2-0140
אוצרות רעיונית ומעשית- א'
אוצרות רעיונית ומעשית- ב'
2
2
א'/ב'
194-2-0109
194-2-1091
תיאוריה וביקורת א'
תיאוריה וביקורת ב'
2
2
 
סה"כ קורסי חובה
12
      א'/ב'
*קורסי בחירה: מהם סמינר אחד
16
         ב'
194-2-9991
194-2-9992
עבודת גמר (סמס' א')
עבודת גמר (סמס' ב')
4
4
 
סה"כ לתואר
 
36 נק"ז
*ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון (4 נק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השני
עבודת גמר והנחיה אישית באוצרות - לכל סטודנט יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותו במהלך לימודיו. עבודת המוסמך באוצרות תיכתב בהנחייתם של מומחה אוצרות וחוקר בתחום העיוני של פרויקט האוצרות.
 
הרכב הציון הסופי לתואר:

קורסים

50%

עבודת גמר

50%