​​​NewPublicAdministrationPic.jpg
המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית הינה חלק אינטגרלי מהפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ולפיכך מדגישה בתכנית הלימודים את לימודי הניהול ואת נקודות ההשקה שבין הסקטור הציבורי לסקטור העסקי. תכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומים: ניהול, כלכלה, קבלת החלטות וניתוח מדיניות ציבורית. שילוב ייחודי זה מקנה לבוגרי המחלקה יתרון תחרותי בתפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי והמוניציפאלי ובמגזר העסקי.

תכנית הלימודים מקנה לתלמידים מיומנויות חשיבה תיאורטיות ומערכתיות, החיונית לניהול מיטבי, לצד פיתוח מיומנויות ניהול פרקטיות הכרחיות, יכולת לנתח סוגיות מדיניות מרכזיות שעל סדר היום הציבורי, בהתבסס על מטעני ידע מחזית המחקר בתחום הניהול, הכלכלה והמדיניות הציבורית.

בעידן של אינטראקציה מתמדת בין המגזר הציבורי למגזר העסקי, מחובתם של מנהלים בסקטור הציבורי והמוניציפאלי ושל מנהלים בסקטור הפרטי להכיר באופן מעמיק האחד את עולמו הניהולי והתפקודי של האחר, על מנת להשיג את מטרותיהם בצורה מיטבית, להניע מהלכים משמעותיים ולקבל החלטות ארגוניות אופטימליות.

הכשרה אקדמית-פרקטית, המשלבת את עולם הסקטור הציבורי והמוניציפאלי יחד עם עולם הכלכלה והניהול העסקי, יחד עם אפשרות לשילוב קורס דירקטורים בתכנית הלימודים, הינה ייחודית למחלקה לניהול ומדיניות ציבורית בפקולטה לניהול שבאוניברסיט​ת בן-גוריון בנגב. בוגרינו נהנים מתואר ייחודי מסוגו בארץ ומיתרון תחרותי משמעותי בשוק העבודה.