החל משנת הלימודים תשע"ט סטודנטים הלומדים לתואר ראשון זכאים ל-2 נקודות זכות עבור פעילות זו.

מעורבות חברתית 2.jpgמעורבות חברתית 3.jpg

1.ל​הפניה ולאישור מקום התנדבות יש לפנות לרונית כהן, דקנאט הסטודנטים: ronitco@bgu.ac.il

2. לאחר ביצוע פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית בהתאם למקובל בגוף או בארגון, יקבל הסטודנט אישור על ביצוע הפעילות מהגוף או הארגון בו הוא התנדב. האישור חייב לפרט את מספר שעות ההתנדבות על גבי "טופס פעילות התנדבותית" ובצירוף "טופס בקשה להכרה בנק"ז בגין שירות מילואים/פעילות חברתית".

3. את הטפסים יש להגיש לרונית כהן דיקנאט הסטודנטים. למגישים בסמסטר ב' - עד לתאריך 15/7/2022.

4. באם הסטודנט עומד בתנאי הסף, הבקשה תועבר לאישור הפקולטה בה לומד הסטודנט. הציון בקורס זה יהיה "עובר".

5. הזכות לזיכוי של 2 נק"ז תהיה עבור פעילות אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר ראשון (בעבור שירות מילואים או בעבור פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית)

6. בגין 2 נק"ז אלה יחוייב שכר הלימוד של הסטודנט.

7. הקורס הייעודי יהיה במסגרת לימודי בחירה כלליים וזאת בהתאם להיקפם בכל מחלקה ובכל פקולטה. אם במחלקה מסוימת, הקורס הייעודי יחליף קורס אחר, ניתן יהיה לבצע את ההמרה אך ורק בהתאם לטבלה בנספח א' לנוהל זה.

8. ניתן לקבל זיכוי במהלך השנה האקדמית בה בוצעה פעילות חברתית וקהילתית כמוגדר בנוהל זה, או לכל המאוחר בסמסטר העוקב. על הסטודנט חלה החובה לטפל בכל הנדרש בפרק הזמן המוגדר.

9. לאחר ביצוע הבקשה במערכת מנהל תלמידים, לא ניתן יהיה לשנותה.

10. אם הסטודנט למד קורס במסגרת לימודי בחירה כלליים (או קורס בהתאם לנספח א') והחליט להמירו בקורס הייעודי, קורס שלמד יירשם כ"קורס לא לשקלול" בנספח לגיליון הציונים.

11. פעילות חברתית וקהילתית של 40 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים אקדמית. לא ניתן לקבל כל הטבה אחרת עבור פעילות.


להנחיות לגב​​י הכרה בשירות מילואים ל-2 נק"ז ניתן להיכנס לאתר האגודה הסטודנטיאלית>>  

טופס פעילות התנדבותית>>

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדיקאנט הסטודנטים הגב' רונית כהן

בטלפון: 08-6304506; בדוא"לronitco@bgu.ac.il

​ מעורבות חרבתית 1.jpgמילואים 2.jpg


למעבר לעמוד על שירות מילואים>>​