החל משנת תשע"ט סטודנטים הלומדים לתואר ראשון זכאים ל-2 נקודות זכות עבור פעילות חברתית וקהילתית במהלך שנת הלימודים.

מעורבות חברתית 2.jpgמעורבות חברתית 3.jpg

נוהל פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית​:

1.פעילות חברתית וקהילתית, בהיקף של 40 שעות לפחות בשנת לימודים אקדמית, בארגון המפעיל פעילות התנדבותית באילת. לא ניתן לקבל כל הטבה אחרת עבור פעילות זו.

2.הסטודנט יפנה באופן עצמאי לאחד הגופים או הארגונים שמאושרים ע"י הדקנאט בקמפוס אילת. לרשימת הארגונים >>​

3.לאחר ביצוע פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית בהתאם למקובל בגוף או בארגון, יקבל הסטודנט אישור על ביצוע הפעילות מהגוף או הארגון בו הוא התנדב, על גבי " טופס פעילות התנדבותית". האישור חייב לפרט את מספר שעות ההתנדבות ומהות הפעילות בכל מפגש.

4.להגשת הבקשה לזיכוי 2 נק"ז יש להגיש את הטפסים הבאים: טופס פעילות התנדבותית + טופס בקשה להכרה בנק"ז בגין שירות מילואים/ פעילות חברתית.

5.את הטפסים יש להגיש לרונית כהן, רכזת דקנאט הסטודנטים בקמפוס אילת, ronitco@bgu.ac.il  למגישים בסמסטר א' – תאריך אחרון להגשה: 20/1/2023. למגישים בסמסטר ב' – עד לתאריך 31/7/2023.

באם הסטודנט עומד בתנאי הסף, הבקשה תועבר לאישור הפקולטה בה לומד הסטודנט. הציון בקורס זה יהיה "עובר".

6.הזכות לזיכוי של 2 נק"ז תהיה עבור פעילות אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר ראשון (בעבור שירות מילואים או בעבור פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית).

7.בגין 2 נק"ז אלה יחוייב שכר הלימוד של הסטודנט.

8.הקורס הייעודי יהיה במסגרת לימודי בחירה כלליים וזאת בהתאם להיקפם בכל מחלקה ובכל פקולטה.

9.ניתן לקבל זיכוי במהלך השנה האקדמית בה בוצעה פעילות חברתית וקהילתית כמוגדר בנוהל זה. על הסטודנט לטפל בכל הנדרש בפרק הזמן מוגדר.

10.אם הסטודנט למד קורס במסגרת לימודי בחירה כלליים והחליט להמירו בקורס הייעודי, קורס שלמד יירשם כ"קורס לא לשקלול" בנספח לגיליון הציונים.

להנחיות לגבי הכרה בשירות מילואים ל-2 נק"ז ניתן להיכנס לאתר האגודה הסטודנטיאלית.​

טופס בקשה להכרה בנק"ז בגין שירות מילואים / פעילות חברתית >>


לפרטים נוספים ניתן לפנות לדיקאנט הסטודנטים הגב' רונית כהן

בטלפון: 08-6305606; בדוא"לronitco@bgu.ac.il

​ מעורבות חרבתית 1.jpgמילואים 2.jpg

להנחיות לגב​​י הכרה בשירות מילואים ל-2 נק"ז ניתן להיכנס לאתר האגודה הסטודנטיאלית>>