​​​​library-425730_1920.jpg

​​​​​​מטרת התוכנית​

התוכנית מיועדת לאוהבי ספר הספרים בכלל, ובפרט למורים בעלי תואר ראשון במקרא ובמקצועות אחרים במדעי הרוח. במסגרת התכנית יילמדו גם נושאים מתחומי דעת קרובים כגון תולדות עם ישראל בתקופת המקרא וארכיאולוגיה.

מטרותיה העיקריות של התכנית הן להרחיב ולהעמיק את הידע של המורים לתנ"ך, ולהסב מורים מתחומי דעת אחרים ללמד מקרא בבתי הספר העל-יסודיים. אופיים של הקורסים לתואר שני ודרכי הוראתם מאפשרים למורים ממקצועות אחרים להשתלב בהם על נקלה.

 

נתיב כללי (40 נק"ז)

על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 40 נק"ז, ובבחינת גמר.

תכנית הלימודים בנתיב הכללי ללא עבודת גמר:


​קורסי חובה מהתואר השני
40 נק"ז


משך הלימודים

3 סמסטרים, בשנה קלנדרית. אין השלמות.

 

ימי הלימוד

הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע​, ימים א' ו-ג', בין השעות 14:30-20:30. 

 

תנאי רישום

תואר ראשון בממוצע 80 לפחות (בכל תחום​)

תכנית לימודי​ם מפורטת​

 

רכזת לענייני סטודנטים:

אליזבט סימיון - טלפון ישיר - 08-6304559 elsimion@bgu.ac.il, פקס - 08-6304538


 

* התוכנית ניתנת לשינויים *

התואר הינו תואר M.A. במקרא ומזרח קדום של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב