כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Office of the Academic Secretary

קוד אתי אקדמי

קוד אתי אקדמי עדכון 2014.pdfקוד אתי אקדמי עדכון - 2.11.2014 

  v1-קוד_אתי-_גרסה_באנגלית.pdfThe Ethical Code 

להלן שמות חברי ועדת האתיקה:
  • פרופ' אמריטוס   דוד פרנקל- יו"ר      
  • פרופ'                לאה גבר- נציגת הפקולטה למדעי הטבע                                      
  • פרופ'                עמיאל ישעיה- נציג הפקולטה למדעי ההנדסה                              
  • פרופ' חבר         יצחק נבו- נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברה                             
  • פרופ' חבר         אלן יוטקוביץ- נציג הפקולטה למדעי הבריאות             
  • פרופ'                עמוס זמל-  נציג המכונים לחקר המדבר
  • ד"ר                   דינה ון-דייק- נציגת הפקולטה לניהול      
  • ד"ר                   פנחס יחזקאלי- נציג ציבור   

פניות לוועדת אתיקה יש להעביר למרכזת הוועדה, גב' טלי מורנו בכתובת talim@bgu.ac.il