כותרת
  
שם החוקר.ת
  
חומרי עזרמסנן
​"בואי נסכים שלא להסכים": מחלוקות פדגוגיות של מורות בישיבות צוותרותם טרכטנברג-מסלטון
כשלבעיה יש שם פרטי: היוועצות בין מורות הממוקדת בתלמיד ספציפיעליזה סיגל
מה נעשה בישיבת הצוות: היוועצות, ניתוח שיעור מצולם או תכנון? אתגרים והזדמנויות לחקירה משותפת של הפרקטיקה בפעילויות אלהמרים בביצ'נקו, קריסטה אסטרחן ואדם לפסטיין