​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​פורומים - סמסטר א'

​נושא
​​תאריך
שיחת פתיחה + קשיי ההתמודדות עם העבר בצפון אירלנד של "בתר-הסכסוך"23.10.2018
18:00-19:30

​Inclusive S​ecurity

27.11.2018
18:00-19:30

פורומים - סמסטר ב'