הליך הקבלה לתואר שלישי, דוקטורט, בתוכנית לניהול וישוב סכסוכים

  • סטודנט המעוניין לכתוב דוקטורט במסגרת התוכנית לניהול וישוב סכסוכים, יאתר מנחה שיסכים להנחות אותו בכתיבת עבודת המחקר.
  • המנחה והסטודנט יסכמו על נושא, והסטודנט יכתוב הצעה טרומית בהיקף של 3-5 עמודים (פירוט מופיע בסוף המסמך).
  • ההצעה הטרומית תישלח לקריאה לחברי ועדת הדוקטורט של התוכנית (באמצעות מזכירת התוכנית).
  • המועמד יוזמן לראיון שיערך ע"י חברי ועדת הדוקטורט.
  • ועדת הדוקטורט תחליט האם ואלו קורסי השלמה המועמד צריך ללמוד. כמו כן, הועדה תחליט האם אלו חלק מ-6-8 אליהם מחויב הסטודנט כחלק מהליך כתיבת הדוקטורט או שאלו קורסים בנוסף לקורסים המחויבים בדוקטורט.


הנחיות להגשת הצעת מחקר טרומית למועמדים ללימודי מחקר לתואר שלישי בתוכנית לניהול וישוב סכסוכים


1. על ההצעה הטרומית להיות בהיקף של 3-5 עמודים

2. יש לנסח את ההצעה הטרומית בניסוח תמציתי ללא שימוש בלשון מקצועית מדי.

3. במסגרת ההצעה יש להבהיר את נושא המחקר המוצע, את מצב המחקר הקיים בתחום הנושא ואת   התרומה שעשויה להיות למחקר המוצע באותו נושא.

4. ראשי פרקים להצעת המחקר הטרומית:

   א. מבוא (הכולל את מטרת המחקר)

   ב. הקדמה תיאורטית (מהו הבסיס התיאורטי עליו יתבסס המחקר)

   ג. המשתנים השונים של המחקר

   ד. שאלות המחקר

   ה. שיטה

   ו. רשימה ביבליוגרפית ראשונית כתובה עפ"י כללים אקדמיים מקובלים​​​​

 ​

​​