​​​​​​​​​​קורסי חובה

מבוא לחקר​ סכסוכים​

חינוך לשלום – תיאוריה ופרקטיקה

אלימות כתופעה חברתית מתיאוריה למעשהפרקטיקום

פרקטיקום בניהול ויישוב סכסוכים

מחקר פעולה - מלווה לפרקטיקום


מפגשי פורום וסיורים 


קורסים מתודולוגיים

שיטות מחקר כמותיות, קריאה וכתיבה מדעית

שיטות מחקר איכותניות


קורסי בחירה

סמסטר א'

גרושין בשיתוף פעולה (בש​יתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית)​​

נשים מגדר ומשפט (בשיתוף עם המחלקה ללימודי מגדר)

ניהול משברים משפחתיים: הביטים פסיכולוגים

סמסטר ב'

נשים יוצרות בצל מאבק

טרנספורמציה של סכסוך

היבטים משפטיים של סכסוכים במשפחה ובניית הסכמות


קורסי בחירה ברמת תואר ראשון

סמסטר א'

גישור במערכות ארגונית

מבנה חברתי של ישראל

סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים וארגוניים

ספרות פוליטית בישראל: מערבית לעברית


סמסטר ב'

מגמות שינוי בחברה החרדית

חברה בקונפליקט המקרה של החברה הבדואית בדרום

​תנועות חברתיות, מחאה וקונפליקט במבט משווה

פוליטיקה וחברה בהודו המודרנית

מה עושים עם ידע מהמשתמע אל המפורש