​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​קורסי חובה

אלי​מות כתופעה חברתית מתיאוריה למעשה


פרקטיקום

פרקטיקום בניהול ויישוב סכסוכים - קבוצה 1 אירנה

פרקטיקום בניהול ויישוב סכסוכים - קבוצה 2 גילי

מחקר פעולה - מלווה לפרקטיקום


מפגשי פורום וסיורים 

הרצאות אורחים וסיורים (ארבעה חלקים)


קורסים מתודולוגיים

שיטות מחקר כמותיות, קרי​אה וכתיבה מדעית

שיטות מחקר איכותניות


קורסי בחירה

בניית הסכמות בתפיסה נרטיבית

הגישו​ר ויישומיו במערכות ארגוניות וחברתיות


קורסי בחירה ברמת תואר ראשון

סמסטר א'