​​​​​​​​​​​​​​​​קורסי חובה

מבוא לחקר​​ סכסוכים​

חינוך לשלום – תיאוריה ופרקטיקה

אלימות כתופעה חברתית מתיאוריה למעשהפרקטיקום

פרקטיקום​ בניהול ויישוב סכסוכים

מחקר פעולה - מ​לווה לפרקטיקום


מפגשי פורום וסיורים 

הרצאות אורחים וסיורים (ארבעה חלקים)


קורסים מתודולוגיים

שיטות מחקר כמותיות, קרי​אה וכתיבה מדעית

שיטות מחק​ר איכותניות


קורסי בחירה

סמסטר א'

גרושין בשיתוף פעולה (בש​יתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית)​​​​

ניהול משברים ​משפחתיים: הביטים פסיכולוגים

עבודת מניעה בקהילה: מודלים תיאורטיים מחקריים וישומיים


סמסטר ב'​

היבטים משפטיים של סכ​​​​סוכים ​במשפחה ובניית הסכמות

אידיאולוגיה, מהגר​ים ואלימות פוליטית
​קונפליקט בין קבוצות ודרכי פיוס


קורסי בחירה ברמת תואר ראשון

סמסטר א'

הגישור ויישומיו במערכות ארגוניות וחברתיות​​

מבנה חברתי של ישראל

סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים וארגוניים

ספרות פוליטית בישראל: מערבית לעברית