​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​קורסי חובה

אלימות כתופעה חברתית מתיאוריה למעשה תשפ"ד

קונפליקטים בין קבוצות ודרכי ופיוס - סמסטר ב'  תשפ"ד

עבודת מניעה בקהילה - סמסטר ב' תשפ"ד
פרקטיקום

פרקטיקום תשפ"ד

מחקר מלווה לפרקטיקום - תשפ"ד


מפגשי פורום וסיורים 

פורום וסיורים


קורסים מתודולוגיים

שיטות מחקר כמותיות - תשפ"ד

מחקר איכותני - תשפ"דקורסי בחירה

​​גישור במערכות אירגוניות. מ.א.pdf - תשפ"ד

טרנספורמציה של סכסוכים אתניים במבט משווה -.pdf - קורס מרוכז - תשפ"ד

גישור בעניני משפחה - פרידה וגרושין - סמסטר ב' תשפ"ד

קורסי בחירה ברמת תואר ראשון

סמסטר א'

מבנה חברתי של ישראל - תשפ"ד

​סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים וארגוניים - תשפ"ד


סמסטר ב'

משא ומתן - תשפ"ד

החברה הבדואית - תהליכי שינוי ואתגרים כלכליים תשפ"ד

סכסוכים סביבתיים -  תשפ"ד