​​​​

שם הסטודנטשם עבודה בעבריתשם המנחה
שנת הגשה וסיום

גורביץ' פולינהטבעוני וטוב לו? הבדל בין טבעונים ואוכלי-כול בתחושת קוהרנטיות, עמדות, סטראוטיפים, סגנונות ניהול קונפל​יקט ומדד סוגנות
פרופ' א. בראון-לבינסון2019
אללוף-מליש רויטל
נשים קרייריסטיות בצל אימהות עקרות בי​ת - ניתוח מגדרי ביקורתיפרופ' א. הראל-שלו​2018

ביתן שרוןמצוקה רגשית וגופנית בקרב גברים ונשים לאחר הליך הגירושין - תפקידים של סגנונות התקשרות, התמודדות וניהול קונפליקטיםד"ר ס. אבו-כף
2018
ברוורמן-אוריאל טלהתפקיד שממלאת המיניות בחייהן של נשים בגילאי ארבעים עד חמישיםד"ר ט. ליטבק הירש​
2018
הררי עדינרטיבים של לוחמות ותומכות לחמיה ממוצא אתיופי על חוויית השירות הצבאי שלהן בצה"ל
פרופ' א. הראל-שלו2018

הררי עדינרטיבים של לוחמות ותומכות לחמיה ממוצא אתיופי על חוויית השירות הצבאי שלהן בצה"לד"ר ש. דפנה - תקוע

2018
נעים ורדהשלכות השהות בפנימייה על הבניית הזהות של המתבגר ועל מערכת היחסים עם המשפחה מנקודת מבט רטרוספקטיביתד"ר ט. ליטבק הירש
2018
שלמה יניב
בין חוקי המדינה למנהג והמסורת הבדואית - דילמות בהתמודדות השוטר הבדואי​פרופ' ע. אלקרנאוי
2018

שמיר טל-דבחוסן אישי וקהילתי בקרב מתנדבים לשעת חירום :השוואה בין צוותי חירום יישובי מהחברה הבדואית והיהודית הכפרית בנגבפרופ' א. בראון-לבינסון
2018
אלדבסאן מחמדיחסים חברתיים והסתגלות אקדמית בקרב סטודנטים יהודים וערבים בדואיםד"ר ס. אבו-כף
2017
הררי אפרתבין קונפליקט לדיאלוג: המקרה של תושבי ביר הדאג' ורמת הנגבד"ר ט. ליטבק הירש2017

חסן ודאד
נרטיבים מתוך הקהילה המוסלמית בישראל בנושא פוליגמיה מנקודת מבט מגדרית ויחסי מדינה-קהילהפרופ' א. הראל-שלו2017
​​רובז אסנת"ונוס על גלגלים" - חוויית האימהות של נשים עם נכות פיזיתפרופ' א. הראל-שלו​​2017
אליה-לייב רוית

"מקהילה מוחלשת לקהילה נאבקת" - קולות שונים של חברי וחברות הקהילה האתיופית על רקע מחאתם בקיץ 2015 "אינני מדבר כי יש לי כוח לדבר, אני מדבר כי אין לי כוח לשתוק"ד"ר א. הראל-שלו וד"ר דפנה תקוע שיר2016
אלעטאונה נאדיהחסמים וזרזים בהתפתחות יחסים חברתיים בין סטודנטים ערבים-בדואים לסטודנטים יהודיםד"ר ס. אבו-כף וד"ר טל ליטבק הירש2016
בנימיני גלי-אילהחוויות ונרטיבים של לוחמים באזורי קונפליקטד"ר א. הראל-שלו וד"ר דפנה תקוע שיר2016
ג'משי טלהקשר בין דפוסי התקשרות, סגנונות ניהול קונפליקטים עם מטופלים ומדדי שחיקה ודיכאון בקרב עובדים סוציאלייםד"ר ס. אבו-כף2016
מצרי דבירתרומתם של מניעי ההתנדבות ומערך המשאבים האישיים ובין-אישיים לאוריינציית העתיד ולחוסנם האישי של מתנדבים לאורך שנת השירותפרופ' א. בראון-לבינסון2016
אוחנה-וצלר רותםלחיות על הגבול: תפיסות מלחמה ושלום, תפיסת "אחר" ודילמות בחינוך לשלום של הורים בעוטף עזהד"ר ט. ליטבק הירש2015
אלעוברה מוחמדבחינת הקשר בין מאפייני אישיות (תלותיות וביקורת עצמית), דפוס שימוש בפייסבוק, סגנון ניהול קונפליקטים בין אישיים ומצוקה דיכאונית בקרב מבוגרים-צעירים בחברה הערבית-בדואיתד"ר ס. אבו-כף2015
בן מאיר שקדכיצד תופסים בני משפחה מצבי מלחמה וכיצד מתמודדים עמם בראי התאוריה הסלוטוגניתד"ר ט. ליטבק הירש2015
בר רעותתחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותגובות רגשיות ללחץ בקרב שבני זוגן השתתפו במבצע צוק איתן כחייליםפרופ' א. בראון-לבינסון2015
ג'זאר אמאניתפיסת "חינוך לשלום" בעיניי הורים יהודים וערבים שילדיהם משתתפים בתכנית מפגש: דילמות, אתגרים ודרכי התמודדותד"ר ט. ליטבק הירש2015
כהן יעלזהות, הבניית זהות ומנגנוני התמודדות בקרב בני דור שני להורים 'חוזרים בתשובה'ד"ר ט. ליטבק הירש2015
כ"ץ דנהקולות ונרטיבים של חיילות משוחררות בעקבות השירות הצבאי שלהן - תפיסות גוף ואתגריםד"ר א. הראל-שלו2015
נוטקוביץ נעמיהקשר בין מאפייני אישיות, דפוסי שימוש ברשת החברתית (פייסבוק), סגנון ניהול קונפליקטים בין-אישיים ומצוקה דיכאונית בקרב צעירים יהודים-ישראליםד"ר ס. אבו-כף2015
נפתלי יונתןתרומת סוגי השיח - דו קיום, עימות, סיפור ופרוייקטים להידברות בין קבוצותפרופ' א. בראון-לבינסון וד"ר טל ליטבק הירש2015
אבו חמאד וופהרמות לחץ והתסגלות אקדמית בקרב סטודנטים ערבים-בדואים -בחינת מודלים ישירים וחוצצים של תמיכה חברתית ממשית ומקוונתד"ר ס. אבו-כף2014
צ'טלר אדוההאם וכיצד מחנכים לשלום: תפיסות עולם, עמדות, אתגרים ודרכי התמודדות של מחנכים בישראלד"ר ט. ליטבק הירש2014
קליין מורתחושת קוהרנטיות בקרב משפחות של ניצולי שואה במהלך מבצע 'צוק איתן'ד"ר ט. ליטבק הירש2014
קפלן שגיאתפיסותיהם של מתבגרים ישראלים ופלסטינים את הנרטיבים ההיסטוריים, הדרכים לפתרון הסכסוך, רגשות ופתיחות חצד ה"אחר"פרופ' א. בראון-לבינסון2014
אבו הדובה קמאלהאם וכיצד מחנכים לסובלנות ולשלום: תפיסות עולם, עמדות, אתגרים ודרכי התמודדות של מחנכים בדואים בישראלד"ר ט. ליטבק הירש2013
אבו כלף אינסלחץ תירבותי ודיכאון בקרב סטודנטים ערבים בישראל: התפקיד המתווך של מקורות התמודדות ואסטרטגיות התמודדותד"ר ס. אבו-כף2013
אוקמפה דניס-מאירהקשר שבין תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה לתגובות לחץ, על רקע הסלמה באלימות הפוליטית על דרום הארץ: הבדלי גילאיםפרופ' א. בראון-לבינסון2013
אישה חגיתפעילות בחינוך הבלתי פורמאלי כאמצעי להפחתת האלימות היישובית והבית ספריתפרופ' א. בראון-לבינסון2012
אלזיאדנה סלימאןפעילות בחינוך הבלתי פורמאלי כדרך להפחתת אלימות יישובית ובית ספרית של בני הנוער בחברה הבדואיתפרופ' א. בראון-לבינסון2012
פורטוגיז ניריתהאם מסוגלות פוליטית, אמון פוליטי ומעורבות חברתית קשורים לפעילות במחאה חברתית ? בני נוער ישראלים במחאת קיץ 2011פרופ' א. בראון-לבינסון2011
דולדנר דנהקונפליקט בעידן של "התנגשות ציביליזציות" בין ה"עולם המערבי" לבין "האיסלם הפונדמנטליסטי": המקרה של המהגרים ממוצא מוסלמי פקיסטני בבריטניהד"ר ק. מיכאל2010
ילין אפרתתחושת קהילתיות ורמת אמונה דתית כמסבירות תחושת קורהרנטיות בקרב בני נוער ישראלים: השוואה בין נוער דתי לנוער חילוניפרופ' א. בראון-לבינסון2010
ישראלוביץ נטעעמדות של סטודנטים כלפי נרטיבים היסטוריים ישראלים ופלסטיניםד"ר ש. שטיינברג ופרופ' שפרה שגיא2010
קורטין אילנההכרזת מלחמה כאמצעי לטרנפורמציה של סכסוך א-סימטרי: המקרה הישראלי במבחן הסכסוך עם החמאס בעזהד"ר ק. מיכאל2010
שפירא אביגדורמדיניות ההתערבות החיובית האמריקנית ("engagment") כמנגנון ליישוב סכסוכים והסדרת המערכת הבינלאומיתד"ר ק. מיכאל2010
בקון מזור הגרפולין זה לא מה שחשבת:מהגרי-עבודה יהודים-ישראלים בפולין הנוכחיתד"ר ה. פינסון2009
גלזר-פיינגרש גילאתבחינת הקשר שבין התקשרות לקבוצה הפנים, חרדה קולקטיבית ותפיסת קורבנות קולקטיבית לבין תפיסת תפקיד התקשרות הישראלית בזמן מלחמה ושגרהד"ר י. רוזן2009
כיתאין בועזהשפעת פעילות חינוכית של "פורום המשפחות השכולות" על פרשנות העבר של תלמידח י"ב בבתי ספר ממלכתיים, לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיניפרופ' א. בראון-לבינסון2009
מירון גורן מרבהשפעת פעילות חינוכית של "פורום משפחות ישראלי-פלסטיני למען שלום, פיוס וסובלנות" על עמדות בני נוער יהודים ביחס לשאלת פתרון הקונפליקט הישראלי-פלסטיני ובנוגע ליחסי יהודים ערביםפרופ' א. בראון-לבינסון2009
צמרת טלמודעות רפלקטיבית מטה-קוגנטיבית ואמפתיה:בין אישי לקבוצתי במציאות של קונפליקטד"ר י. רוזן2009
אדלשטיין רועיהשפעה של שיתוף פעולה מאולץ על רגשות בעת קונפליקטד"ר י. רוזן2008
אדלשטיין רועיהשפעה של שיתוף פעולה מאולץ על רגשות בעת קונפליקטפרופ' אמריטוס ש. שגיא2008
נגר כהן שירליעל גישור בדיני משפחה והגנה על זכויות הילד בעת פירוד בין הוריוד"ר י. רונן ופרופ' ארנה בראון לבינסון2008​


עבודות התיזה ממויין לפי שם המנחה