לימודי התואר השלישי

המחלקה לארכיאולוגיה מקיימת תכנית לימודים לתואר שלישי (דוקטורט) בהתאם לתקנון הכללי של האוניברסיטה.

בלימודי הדוקטורט קיימים שלושה מסלולים: רגיל, משולב וישיר.

למסלול הרגיל יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר שני בארכיאולוגיה בנתיב המחקרי שממוצע ציוניהם בקורסי התואר השני הוא לפחות 88 וציון התזה לפחות 90. חריגים יובאו לדיון בוועדת הקבלה המחלקתית לתואר שלישי. על המועמד ליצור קשר עם מנחה, אחד מחברי סגל המחלקה, כדי לקבוע מה יהיה נושא עבודת הדוקטורט. בעלי תואר שני בנתיב המחקרי בתחומים קרובים רשאים להגיש מועמדות והיא תישקל על בסיס אישי על ידי ועדת תלמידי המחקר של המחלקה. אם יתקבלו, יידרשו מהם לימודי השלמה.

למסלול המשולב יכולים להגיש מועמדות תלמידי תואר שני בארכיאולוגיה בנתיב המחקרי שסיימו את כל חובות השמיעה לתואר וכתבו חלק מעבודת הגמר. המעבר למסלול זה מותנה באישור המנחה וועדת המוסמכים של המחלקה ובבחינה שציונה הוא לפחות 90. 

למסלול הישיר יכולים להגיש מועמדות תלמידים מצטיינים בעלי תואר בוגר בארכיאולוגיה שממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות. המתקבלים, בכפוף לתיאום עם מנחה שיסכים להדריכם, יחלו בלימודי התואר שלישי.

קבלת תלמידים בעלי תואר שני כללי

תלמידים בעלי תואר שני כללי המעוניינים בלימודי הדוקטורט במחלקה יתקבלו כתלמידים במעמד "משלים". מעמד זה אינה מהווה התחייבות לקבלה ללימודי הדוקטורט.

תנאי קבלה: תלמידים בעלי תואר שני כללי בארכיאולוגיה, מקרא, או היסטוריה מקראית שסיימו את לימודיהם בציון ממוצע 90 לפחות. השלמות: עבודת מחקר שוות ערך לתזה.

toariii.JPG