​​​​arch-certif.jpg

מגמת ארכיאולוג מוסמך

מעניקה הכשרה מורחבת בנושאים הקשורים בעבודת השדה, במיוחד בניהול חפירה ארכיאולוגית. מטרת המגמה היא להכשיר תלמידים אשר מעוניינים עם סיום לימודיהם לשמש כארכיאולוגים פעילים.

רשות העתיקות, הגוף הממונה מטעם המדינה על שמירת עתיקות הארץ וחפירתן, תעניק רישיון חפירה רק לאלה שסיימו בהצלחה את לימודי מגמת ארכיאולוג מוסמך.

התלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי המגמה יקבלו, בנוסף לתואר הראשון,  תעודה בה יצוין כי סיימו בהצלחה את הדרישות למגמת "ארכיאולוג מוסמך".

​​