logo
 
התכנית הלאומית להשבת אקדמאים הוקמה על בסיס החלטת ממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית.
 
התכנית פעילה במספר מישורים עיקרים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה ביוני 2013 ועד היום חזרו דרכנו כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית מוזמנים להרשם.
 
אחת מהמסקנות הראשונות שצצה ועולה מנתוני התכנית היא הקושי של בעלי תארים שלישיים בתחומי מדעי החיים והמדעים המדוייקים לשוב ולהשתלב במעגל התעסוקה בישראל. רובם יוצאים לפוסטדוקטורט במטרה להשתלב באקדמיה הישראלית. מיעוטם מודע להזדמנויות הקיימות עבורם במכללות ובתעשייה בישראל או לצעדים שיש לעשות על מנת להיות אטרקטיביים לתעשייה. אנחנו עוסקים גם בפעילות כזו כולל סדנאות הדרכה בנושאי קריירה, התאמת קורות חיים וליווי אישי. בנוסף אנחנו בוחנים בימים אלו תכניות ייעודיות להקלת השתלבות בעלי תארים מתקדמים בתעשייה ונושאים נוספים העולים מהנתונים המצטברים בתכנית.
 
תוכלו גם להירשם כמעסיק בתכנית ולפרסם משרות וקולות קוראים דרכנו – ניתן להרשם באתר שלנו,
או לפנות לולריה, מנהלת הגיוס וההשמה באימייל  valeria@israel-braingain.org.il או בטלפון 03-5118102