באחריות הסטודנט להתעדכן במלוא הפרטים והתקנות המפורסמים באתר השנתון!
 
מבנה הלימודים הנדרש, ורשימות קורסים (קורסי הבסיס, קורסי החובה וקורסי המגמות) מפורטים בשנתון המחלקה. סטודנט מחוייב לתקנות, ולמבנה הלימודים של השנתון של שנת הלימודים בה החל את לימודיו במחלקה. לרשותכם בקישור מפורטים שנתונים של כל שנות הלימוד. 
 
עומס הלימודים ומשכם
על מנת להשלים את התואר בשנתיים עומס הלימודים הממוצע הוא 3.5 קורסים לסמסטר (ללא קורסי הבסיס). העומס המקסימאלי לא יעלה על 12 נקודות זכות בסמסטר (ארבעה קורסים עם נקודות זכות) ולא יותר מחמישה קורסים (כאשר חלק מהם הוא קורסי בסיס).
המחלקה מאפשרת ללמוד כל סמסטר בין קורס אחד לארבעה. (רצוי לברר את ההשלכות הכספיות של כל בחירה במספר קורסים לסמסטר). משך הלימודים הכולל לתואר לא יעלה על ארבע שנים.
רישום לחמישה קורסים בעלי נק"ז בסמסטר
תלמיד יהיה רשאי לבקש באופן חריג להירשם ל-5 קורסים בעלי נקודות זכות פעם אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר אם מתקיימים אחד התנאים הבאים:
*אחד הקורסים הוא קורס מרוכז
*זה הסמסטר האחרון ללימודים
הרישום לקורס החמישי ייערך על ידי המחלקה בתום תקופת השינויים. את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מתום השבוע הראשון ללימודים של אותו סמסטר.
 
איסור חזרה על קורסים
אין ללמוד בשנית קורס שנלמד בעבר במסגרת אקדמית אחרת. במקרה שתלמיד יחזור על קורס נושא נקודות זכות שלמד בעבר, לא יזוכה בנקודות הזכות בגינו – הקורס לא יחשב במסגרת חובות התלמיד לתואר.  בדיקה זו תיערך במעמד סגירת התואר. בכל מקרה של ספק יש לפנות בשאלה לוועדת ההוראה המחלקתית. במקרה שהקורס הנדון הוא במסגרת אחת החובות (למעט חובה כללי לתואר) תקבע וועדת ההוראה הנחיות לגבי החלופי.
פטור מקורסים
ניתן לקבל פטור מקורסי הבסיס על סמך לימודים אקדמיים קודמים. הפטור איננו מזכה בנקודות זכות. תלמיד הפטור מקורס חובה כללי לתואר או קורס בסיס ילמד במקומו קורס אחר כלשהו (בהתאמה לנק"ז). ככתוב בסמוך לרשימת קורסי הבסיס , מתן פטור מקורסי הבסיס מותנה בכך שלא חלפו 3 שנים אקדמיות ממועד סיום לימודי התואר הראשון.
פטורים מקורסי הבסיס לתואר יבדקו ע"י מזכירות המחלקה. תלמיד שלא אושר לו פטור וסבור כי הוא זכאי לו, יגיש בקשה למזכירות המחלקה בצירוף הסילבוס הרלוונטי מאושר ע"י המחלקה בה למד את הקורס. בכל מקרה של ספק, אין להירשם לקורס שטרם נתקבלה תשובה רשמית לגביו.
סטודנט שרשום לקורס הבסיס, וסבור כי היה ראוי לפטור אותו ממנו, יגיש בקשה לפטור עם סילבוס למזכירות, לא יאוחר מהשבוע הראשון לסמסטר. ימצא הסטודנט פטור לאחר בדיקת המזכירות, יבטל הסטודנט את הרישום לקורס בתקופת השינויים. נסיבות מעין אלו שפורטו מאפשרות ביטול של הקורס (ללא חיוב כספי) גם בשבוע השלישי ללימודים (שבוע אחרי תום תקופת שינויים). לא הגיש הסטודנט את הבקשה במועד, יחוייב בשכר לימוד על קורס הבסיס.

המחלקה מציעה מידי סמסטר מבחני פטור בקורסי הבסיס. סטודנט שנמצא כי אינו זכאי לפטור וסבור כי הוא בקיא בחומר הנדרש, רשאי לגשת לבחינת פטור. והיה ונכשל בבחינה, הוא אינו רשאי להבחן בה בשנית, אלא להירשם לקורס עצמו. 
* סטודנט הנרשם לקורס ונכשל בו, אינו זכאי להירשם למבחן הפטור.
הכרה בקורסים
הכרה בקורס המזכה בנקודות זכות תינתן אך ורק בגין קורס שנלמד במסגרת תואר שני במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, לא מומש לתואר, נמצא רלוונטי לתכנית הלימודים במחלקה וציונו לפחות 70.  מספר נקודות-הזכות המקסימאלי שניתן להכיר בו לא יעלה על 9.
ההכרה טעונה אישור ועדת הוראה פקולטית.
סטודנט שיסיים את לימודיו עם קורסים עודפים לתואר ויהיה מעוניין לגרוע אותם, יגרע העודף מקורסי ההכרה ולא מהקורסים אותם למד במחלקה.

מגמות הלימוד במנהל עסקים
מגמות הלימוד של המחלקה נועדו לאפשר לתלמידים להתמקד בתחומי מנהל עסקים השונים. לכל מגמה תכנית לימודים ייעודית ייחודית בנוסף למבנה היסודי המשותף לכל המגמות. סיים התלמיד המגמה, יירשם הדבר בגיליון הציונים.
תלמיד יוכל לבחור מגמה מבין המגמות המוצעות באותה שנה. מגוון המגמות כולל את המגמות הבאות: מגמה הרב-תחומית, מימון, שיווק, התנהגות ארגונית, אסטרטגיה וניהול בינלאומי, יזמות חדשנות וניהול היי-טק, יזמות חדשנות וניהול מערכות מידע .
 
*תלמיד מחויב ברישום למגמה בסמסטר הראשון ללימודיו במעמד "מן המניין" (סיים את כל קורסי הבסיס).
 
*ניתן להחליף מגמה פעם אחת במהלך התואר.
 
*ועדת הוראה רשאית בכל סמסטר להוסיף או לגרוע מקורסי החובה והבחירה לכל מגמה.
 
*רשימת קורסי הבחירה למגמות מתעדכנת מידי פעם בפעם. תלמידים שהתחילו בלימודי המגמה בשנים קודמות רשאים להירשם לקורסי בחירה חדשים במגמה אותה בחרו.
 
*לא כל הקורסים מוצעים בכל סמסטר/שנת לימודים.
 

*קורסים מרוכזים בשבוע (סדנאות)

חלק מהקורסים המוצעים על ידי המחלקה, ניתנים כקורסים מרוכזים (חלקם בשפה האנגלית). ניתן ללמוד עד שני קורסים מרוכזים כנ"ל במהלך התואר.
 
 
יעוץ אקדמי
 
תלמידים המבקשים לקבל הכוונה בנושאים אקדמיים יכולים לפנות לראשי המגמות בדוא"ל.
 
ראש מגמת שיווק, ד"ר דני שפירא                              
ראש מגמת מימון, פרופ' רמי יוסף                                 
ראש מגמת מימון וביטוח, פרופ' רמי יוסף                        
ראש מגמת להתנהגות ארגונית,פרופ' רחל ברקן               
ראש מגמת אסטרטגיה וניהול בינ"ל, פרופ' נורית זיידמן  
ראש המגמה ליזמות חדשנות וניהול היי-טק פרופ' דפנה שורץ      
ראש המגמה הרב-תחומית, פרופ' עופר עזר