​​​​​​הרשמה לקורסים סמסטר א', תשפ"א

מצורף בזאת מידע הנוגע לרישום לקורסים. יש לקרוא בעיון את המידע ולשים לב לתאריכי הרישום.

הנחיות וסדרי הרשמה לקורסים.pdf

הרישום לקורסים יחל בתאריך 13/09/2020. 

בדיקת עמידה בחובות לימודים נעשית באמצעות שנתון לימודים רלוונטי (על-פי שנת התחלת הלימודים) וגיליון הציונים שנמצא ב"שירות מידע מנהל תלמידים" .
סטודנטים המעוניינים לבחון את עמידתם בחובות הלימודים עם מזכירות המחלקה, יכולים להגיע לשעות הקבלה ולקבל ייעוץ (או לתאם מראש מועד חלופי).
המחלקה לא תעשה בדיקת עמידה בתוכנית לימודים בזמן רישום לקורסים ותקופת השינויים!
 
איסור חזרה על קורסים 
אין ללמוד בשנית קורס שנלמד בעבר במסגרת אקדמית אחרת. במקרה שתלמיד יחזור על קורס נושא נקודות זכות שלמד בעבר, לא יזוכה בנקודות הזכות בגינו – הקורס לא יחשב במסגרת חובות התלמיד לתואר.  בדיקה זו תיערך במעמד סגירת התואר. בכל מקרה של ספק יש לפנות בשאלה לוועדת ההוראה המחלקתית. במקרה שהקורס הנדון הוא במסגרת אחת החובות (למעט חובה כללי לתואר) תקבע וועדת ההוראה הנחיות לגבי החלופי.
הערות:
* רוב הקורסים החל משנת 2014 עברו שינוי ושדרוג, על מנת ליצור שוני בין התואר הראשון לשני.
** סטודנט שלמד בעבר "דיני תאגידים", "דיני עבודה" ו"דיני מיסים", " חשבונאות ניהולית" לא יוכל לחזור על קורסים אלו במסגרת התואר השני.
 
מצגת אודות תהליך ההרשמה- rishum1.ppt
 
לרישום לקורסים - אתר הרישום לקורסים