​​​​​​​066-box.pngבניית מערכת השעות מידי סמסטר נעשית בשילוב עם שנתון המחלקה.     

מערכת שעות לכלל התלמידים סמסטר א' תשפ"ב, נכון לתאריך 16.08.2021​​​​

​​​​מערכת שעות עבור תלמידים חדשים הפטורים מקורסי הבסיס לסמסטר א' תשפ"ב, נכון​​​ לתאריך 16.08.21​

מערכת שעות עבור תלמידים חדשים החייבים בקורסי הבסיס לסמסטר א' תשפ"ב, נכון לתאריך 16.08.21​

​​​

מערכת שעות לכלל התלמידים - סמסטר ב' תשפ"ב, נכון לתאריך 02.09.2021 - מערכת לא סופית​​


​ניהול אתגר חברתי :

הפקולטה מציעה סדנה חד-יומית של אתגר חברתי (קורס 610-5-0100).

הסדנה החד יומית  מדגישה חיבור בין תיאוריה וחשיבה אנליטית לבין כלים, מיומנויות, והתנסות בעולם המעשה, ומתמקדת בהתמודדות עם אתגר חברתי, בניית חזון, מיומנויות מנהיגות, סדנאות עם מנהלים בכירים, ועוד.  

הסדנה החד-יומית מזכה ב- 1 נק"ז, נכנסת תחת הקטגוריה של קורסים מחוץ למחלקת האם .

תלמדים המעוניינים להשתתף בסדנה נדרשים לפנות לוועדת הוראה מחלקתית.

הכרה בקורס זה תהיה בקטגוריה של קורס בחירה כללי ותינתן בהתאם למצב האקדמי ולנק"ז המצטבר.

(האמור תקף גם לגבי סדנאות חד-יומיות אחרות המוצעות ע"י הפקולטה).

שימו לב, יש לפנות לוועדת הוראה מחלקתית לקבלת אישור טרם הרשמה.​

finances.pngפירוט הסדנאות לסמסטר א' תשפ"ב >>