​​​​​​​066-box.pngבניית מערכת השעות מידי סמסטר נעשית בשילוב עם שנתון המחלקה.     

מערכת שעות עבור תלמידים חדשים הפטורים מקורסי הבסיס לסמסטר א' תשפ"ג, נכון לתאריך 18.08.22

​​מערכת שעות עבור תלמידים חדשים החייבים בקורסי הבסיס לסמסטר א' תשפ"ג, נכון לתאריך 18.08.22

​​מערכת שעות לכלל התלמידים סמסטר א' תשפ"ג, נכון לתאריך 02.10.2022​​​​

​​​​סדנא של ניהול אתגר חברתי

כל התלמידים והתלמידות נדרשים להשתתף בסדנה חד-יומית המוקדשת לניהול במציאות מורכבת תוך מיקוד באתגר חברתי כמקרה בוחן. הסדנה מזכה ב- 1 נק"ז (מספר קורס 610-5-0100).

הסדנה החד יומית מדגישה חיבור בין תיאוריה וחשיבה אנליטית לבין כלים, מיומנויות, והתנסות בעולם המעשה, ומתמקדת בהתמודדות עם אתגר חברתי, בניית חזון, מיומנויות מנהיגות, סדנאות עם מנהלים בכירים, ועוד.  

ניתן להירשם לשתי סדנאות חד-יומיות נוספות להשלמת 3 נק"ז (במקום קורס בחירה כללי, או להשלמת נק"ז במקרה של מספר אי-זוגי של קורסי בסיס).

באופן חליפי ניתן להירשם לקורס רגיל של ניהול אתגר חברתי שניתן לאורך הסמסטר באופן סדיר ומשקלו 3 נק"ז (מספר קורס 687-2-0227). קורס זה נחשב כקורס בחירה כללי. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימלי.


פירוט סדנאות לסמסטר ב' תשפ"ג - 

סדנאות פקולטיות-תשפג סמסטר ב docx.pdf


​מערכת שעות סמסטר ב' תשפ"ג, נכון לתאריך 10.1.2023

מערכת שעות-מרוכזת-תשפג סמסטר ב-כולל מרצים.pdf