מסלול מחקרי - באנר עליון.jpg

​המסלול המחקרי כולל עבודת גמר )תזה( ומיועד לתלמידים ותלמידות מצטיינים המעוניינים להמשיך במסלול אקדמי ללימודי תואר שלישי. להשלמת התואר השני במנהל עסקים במסלול המחקרי נדרשות לפחות 49 נקודות זכות. 


תלמידים ותלמידות במסלול זה נדרשים ללמוד לפחות 12 מתוך 14 הקורסים של תכנית הלימודים של המסלול הרגיל המתואר למעלה. 

בנוסף, במסלול זה נדרשים התלמידים והתלמידות לערוך עבודת גמר מחקרית. משקלה של עבודת המחקר הינו 12 נקודות זכות. 


הקריטריונים לקבלה למסלול עם עבודת גמר: 

🔸 השלמה בהצלחה של לפחות סמסטר אחד (12 נק"ז או יותר). 

🔸 ממוצע ציונים מצטבר בתואר עד למועד הגשת הבקשה לפחות 85 .

🔸 חבר או חברת סגל הסכימו לשמש כמנחה לעבודת הגמר (תזה). 

🔸 ההצעה לעבודת גמר אושרה על ידי המחלקה והפקולטה. 


מבנה סכמתי במסלול במחקרי:

קורסי בסיס:  1-3 קורסים בהתאם לרקע אקדמי קודם. 

קורסי חובה כלליים: 7 קורסי חובה כלליים לכולם*. 

קורסי מגמה: 4 קורסי מגמה )כולל סמינר(.* 

ניהול אתגר חברתי: 1 סדנה חד-יומית של למידה התנסותית – חובה לכולם. 

קורסי בחירה כלליים: במסלול המחקרי לא לומדים קורסי בחירה כלליים. 

עבודת גמר מחקרית: עבודת תזה בהנחיית חבר או חברת סגל.


*הערה: מגמת מימון וביטוח שונה. המבנה הסכמתי במגמה זו כולל 5 קורסי חובה, 7 קורסי מגמה, סדנא בניהול אתגר חברתי ובנוסף עד שתי סדנאות חד-יומיות וקורס בחירה כללי. (בקיזוז מול קורסי בסיס).