​​​ 

קבלה ללימודים 

 • -    החלטת ביה"ס בדבר קבלת תלמיד ללימודים יכול שתתבסס בין היתר על תנאי סף, מבחני מיון, ראיון אישי וכדומה.
 • -    ביה"ס רשאי לקבל תלמידים נוספים במהלך התוכנית/קורס.

פתיחת קורס 

 • -    פתיחת הלימודים בכל קורס או תכנית, מותנית במספר נרשמים מינימאלי כפי שנקבע לקורס או לתוכנית.
 • -    במקרים בהם לא נרשמו די משתתפים לתוכנית או לקורס רשאי ביה"ס ללימודי המשך ברפואה להודיע על דחיית מועד פתיחת הלימודים או ביטולם.                    
 • -    לוח הזמנים ותכנית הלימודים של הקורסים נתונים לשינויים.

ביטולים והחזרים

 • -     דמי ההרשמה לא יוחזרו בשום מקרה גם במקרה בו המועמד לא התקבל ללימודים.
 • -     במקרה בו ביה"ס יבטל את קיום הקורס יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד, כולל תשלום דמי הרישום.
 • -     ביטול ע"י הנרשם:
 • 1. הודעות ביטול יתקבלו בכתב עד 14 ימים לפני פתיחת הקורס. במקרה כזה יוחזר שכר הלימוד בניכוי דמי ההרשמה ותשלום המקדמה. ​בביטול לאחר מועד זה יחויב הנרשם בתשלום מלא של שכר הלימוד
 • 2. תכניות דו ותלת שנתיות - החל משנת הלימודים השניה - הודעות ביטול שיתקבלו מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים (כשבועיים) יחויבו במלוא המקדמה  (40% מגבוה שכר הלימוד של הסמסטר). הודעות שיתקבלו מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר יחויבו במלוא שכה"ל של הסמסטר.
 • 3.  כביטול תחשב רק הודעה בכתב לביה"ס ללימודי המשך ברפואה בדוא"ל או בפקס, ובלבד שקבלתם אושרה טלפונית. המועד הקובע לחישוב החזרים הינו מועד קבלת הבקשה.

חובות המשתלם

 • -     על המשתתף להיות נוכח בשיעורים בקורס או בתוכנית וכן לעמוד במטלות שיידרש לכך.
 • -     חלה חובת נוכחות של לפחות 80% מסך שעות הלימוד בקורס או תוכנית (ההיעדרות לגיטימית לא תעלה על 20%  מסך שעות הלימוד
 •        כולל היעדרות עקב מילואים, מחלה וכו'). מקרים חריגים יועברו לבחינה של ועדת הוראה של ביה"ס.
 • -     על המשתתף לעמוד בעקרונות האתיקה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב כפי שמפורסם ע"י המזכירות האקדמית של אוניברסיטת בן-גוריון
 •        בנגב באתר:  http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/ethics.aspx
 • -    ביה"ס רשאי להורות על הפסקת לימודיו של כל משתתף, בין היתר מסיבות של אי עמידה בהישגים לימודיים, במקרים של התנהגו  בלתי הולמת או אי עמידה אחרת בדרישות הקורס או התוכנית או תקנוניה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכל סיבה שהיא.

אחריות מקצועית

 • בתוכניות לימוד המצריכות התנסות בתחומים שונים נושא האחריות המקצועית יהיה באחריותם המלאה של משתתפי התוכנית.

נוהל בחינות

 • -    משתתף בלימודי תעודה רשאי להיבחן במועד בחינה אחד בלבד.
 • -    משתתף אשר לא יוכל לגשת לבחינה במועד הסדיר בגלל סיבה שתוכר על-ידי מנהל ביה"ס כסיבה מוצדקת (כגון: מילואים, אשפוז בבי"ח), יהיה זכאי לבחינה במועד מיוחד. 
 • -    ציון עובר בבחינה הינו 65 ומעלה.

זכאות לתעודה

 • -    תעודה תינתן לתלמיד שיעמוד בהצלחה במטלות הקורס או התוכנית ועמד בחובת הנוכחות.
 • -    תעודת ביה"ס בקורס או בתוכנית, המנוהלים לגמול השתלמות, יינתנו בכפוף לעמידת המשתתף בנהלי הועדה לאישור קיום קורסים לגמול ההשתלמות של משרד החינוך. 
 • -    לא תינתן תעודת סיום למשתתף שלא שילם את כל חובותיו לביה"ס ללימודי המשך ברפואה.

השלמת לימודים

 • סיום לימודים והשלמות מטלות ניתן לאשר עד 5 שנים מיום סיום הלימודים.

נוהל זכויות משתתפות יולדות ומשתתפות בשמירת הריון

 • -     היעדרות משיעורים – משתתפת רשאית להעדר מהרצאות פרונטאליות לתקופה של 4 שבועות מיום הלידה, זאת בנוסף לזכויות בסיסיות הנוגעות להיעדר מלימודים. משתתפת שילדה פג רשאית להיעדר מהרצאות פרונטאליות לתקופה של 6 שבועות מיום הלידה.
 • -     הגשת תרגילים ועבודות – משתתפת אשר לא הגישה מטלות כתובות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופת היותה , לפי אישור רפואי, בשמירת הריון או בטיפולי פוריות רשאית להגיש באיחור של 4 שבועות מתום השמירה או מתום טיפולי הפוריות.