רופא שבחר בהשתלמות אישית בשנת הלימודים הנוכחית ומצא לעצמו מרפאה, מחלקה, יחידה או מכון המעוניינים לקבלו
לתכנית זו נדרש:
  1. לקבל אישור של המנהל הרפואי במחוזו או אישור מהאחראי על ההשתלמות במחוז מטעם מנהל המחוז.
  2. להרכיב תכנית בשיתוף עם מנהל ההשתלמות, המגדירה את יעדי ההשתלמות ודרך ביצועה.
את טופס הבקשה החתום יש להעביר לאישור למזכירות ביה"ס ללימודי המשך ברפואה.
 
תנאי אישור ההשתלמות
  1. לטופס הבקשה לאישור ההשתלמות יש לצרף דף נפרד המפרט באופן מעמיק את תוכן ההשתלמות ואת אחריותו של המדריך במחלקה, ביחידה או במכון בו תערך ההשתלמות.
  2. בסיום ההשתלמות יש להעביר את דו"ח ההשתלמות האישית המצ"ב, תוך פירוט התאריכים, השעות והפעילות שבוצעה באופן מפורט יותר.
  3. אישור ההשתלמות מותנה ב-80 שעות פעילות.
  4. את ההשתלמות האישית יש להתחיל רק אחרי קבלת אישור בכתב ממזכירות ביה"ס ללימודי המשך ברפואה.
 
טופס בקשה לאישור השתלמות במסלול אישי
טופס השתלמות אישית