להלן פירוט קריטריונים למגזרים השונים על פי סדר העדיפויות:

1. ילדים ממשיכים שהוריהם נכללים בקטגוריית הזכאים לרישום.

2. ילדים של חברי סגל אקדמי בכיר ללא קביעות.

3. אחים של ילדים ממשיכים שהוריהם נכללים בקטגוריית הזכאים לרישום (סעיפים 1-8 בלבד).​

4. ילדים של חברי סגל אקדמי בכיר עם קביעות.

5. ילדי פוסט דוקטורנטים.

6. ילדי דוקטורנטים.

7. ילדי מאסטרנטים במסלול מחקרי.

8. ילדים של חברי סגל מנהלי וטכני.

9. ילדים של עמיתי הוראה/מסלול מקביל/שכר כולל אקדמי, המועסקים ב-50% משרה לפחות.

10. ילדי מאסטרנטים במסלול לא מחקרי/ ילדי סטודנטים לתואר ראשון

עמיתי הוראה/מסלול מקביל/שכר כולל אקדמי המועסקים בפחות מ-50% משרה.

11. ילדים של מורים מן החוץ.

12. נכדים של חברי סגל.


 

• בכל קריטריון, יקבלו נשים עדיפות.

• ילדים ממשיכים שהוריהם אינם נמנים על קטגוריית הזכאים לרישום, כפי שפורטו כאן, ימשיכו על בסיס מקום פנוי.

• לתלמידי מחקר/סטודנטים - הזכאות ניתנת למשך תקופת התואר התקנית, כפי שהיא מופיעה בתקנון האוניברסיטה. תלמידי מחקר שקיבלו אישור להארכת הלימודים יהיו זכאים להמשך ההטבות בקבלה למעון בתקופת ההארכה, במידה וימציאו אישור על ההארכה מהיחידה האקדמית.

• בכל כיתה יוקצו לפחות שני מקומות לילדים של חברי סגל מנהלי וטכני (כולל ממשיכים).

• הועדה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת בעת קבלת החלטות הקבלה.