הפסקת מערכות תעשה באישור בכתב  ובחתימת סמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה.
בקשות להפסקת מערכות תועבר אל ממ"ח אחזקה.
ממ"ח אחזקה יבחן כל בקשה לגופה וימליץ בפני סמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה.
הפסקות יזומות ע"י אגף פיתוח  ולוגיסטיקה יטופלו באותו נוהל.

לאחר אישור סמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה לביצוע הפסקת מערכות תתפרסם תוכנית ההפסקות ע"י ובאחריות ממ"ח אחזקה כאמצעי התקשרות הפנים אונ' כדלקמן:

רשת הודעות באתר אגף פיתוח  ולוגיסטיקה - מחלקת אחזקה.
באמצעות רשת האינטרנט האוניברסיטאית - E-MAIL לכלל ציבור האוניברסיטה.
באחריות היחידה להודיע לכל הנוגעים בדבר בתחומיה.
פרסום ההודעה יכלול מועדי ההפסקה המתוכנן היקף ההפסקה ותכולתה - אילו מבנים, סוג ההפסקה והמשכה.

במוקד אחזקה ובמוקד בטחון תמצא טבלת הפסקות עדכנית כאשר המוקדים הללו יתודרכו על ידי ממ"ח אחזקה לאחר שהתוכנית אושרה על ידי סמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה.

שינויים בתוכנית הפסקות תוכל להתבצע רק על ידי סמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה בכתב ובחתימתו ובעת העדרו על ידי גורם שהסמנכ"ל הסמיך לכך.