​כללי:

תהליך אישור שינויים והתאמות הינו מורכב וארוך.

לכן קיימת חשיבות גדולה לאיסוף ומסירה של מירב הנתונים לגבי העבודה הנדרשת ובמועד מוקדם ככל האפשר.

קבלת מידע מלא ומפורט, הנדרש לביצוע התכנון והעבודה, יאפשר לתת למזמין את השירות בצורה יעילה ובתאום מכסימלי לגבי תחולה ואפיון הפרויקט.

 

תהליך הגשת הבקשה:

1.1.     עם תחילת התהליך על המזמין להגדיר את צורך ומהות ביצוע שינויים ולאשרם אצל רמ"ן/דיקן הממונים עליו.

1.2.     טרם הגשת הבקשה על המזמין לטפל בקבלת שני אישורים נוספים כמפורט בהמשך ולהעבירם במצורף לבקשה מהרמ"ן /הדיקן.

·   במקרים בהם השינויים הנדרשים גורמים לשינוי בייעוד המבנה/המעבדה/החדר, על המזמין להגיש בקשה לוועדת שטחים ולקבל אישורה לביצוע שינוי.

·   אפיון של השינויים הנדרשים כולל  הגדרת המקום בו נדרש השינוי ובצירוף אישור ועדת שטחים (במידה ונדרש) יועבר ע"י המזמין למחלקת בטיחות לאישור מוקדם של הנושא וקבלת הנחיות עקרוניות לגבי דרישות בטיחות.

1.3.    עם סיום תהליך האפיון הראשוני, כמוגדר בסעיפים לעיל יבוצע אפיון הצרכים ע"י מדור פרויקטי בינוי מול המזמין.

1.4.    בעת מילוי הטפסים נדרש המזמין למסור נתונים כלליים ומפורטים של השינויים הנדרשים תוך התייחסות לשינויים במבנה (פירוק/הוספה של קירות ופתחים שונים כגון דלתות וחלונות, ריצוף וכו'), בתשתיות חשמל ותאורה, תשתיות של מערכות הגזים השונות ומערכות מים וביוב, מערכות מיזוג ואוורור ועוד.

1.5.    בנוסף לכך יהיה על המזמין לציין פרטים מדויקים לגבי ציוד מיוחד האמור להיות מורכב במסגרת הפרויקט ולמלא דרישות לרהוט.

1.6.     בקשה לשינויים והתאמות כולל כל הנספחים הנדרשים יש להגיש לממ"ח בינוי קיים לצורך בדיקה והכנת האומדן. הבקשה תוגש בין החודשים אפריל למאי.​

1.7.    בקשות שיוגשו אחרי תקופה זו יבדקו בעדיפות נמוכה ולא נוכל להתחייב לשילובם במסגרת הכללית של עבודות שיאושרו לשנה הקרובה.

1.8.     האומדן המשוער יחד עם כל חומר הבקשה מועבר לסמנכ"ל הנדסה לאישור.

1.9.     פרויקט שאושר ע"י סמנכ"ל הנדסה מועבר לאישורו של המנכ"ל וביצוע תקצוב בהתאם.

1.10. לאחר אישורו של המנכ"ל ותקצוב הנושא חוזרת הבקשה למחלקת בינוי קיים לתיאום וביצוע העבודה.

 

רשימת נספחים:
נספח 1 - בקשה לשינויים והתקנות
נספח 2 - ריכוז בקשות שינויים והתקנות מחלקתי
נספח 3 - ריכוז בקשות שינויים והתקנות פקולטי
נספח 4 - תהליך עבודה