אחראי:  משה פרץ
טלפון:   08-64-61085     
נייד:     052-8795750

אחראי דיווח וטכנוגרפיה  מטפל בכל  התרשימים ותוכניות השטחים בקמפוסי האוניברסיטה.

  • אחריות על אינוונטר השטחים של האוניברסיטה.

  • אחריות על מיפוי הבניינים באוניברסיטה.

  • אחריות על הכנת דוחות ביצוע פרויקטים באגף פיתוח ולוגיסטיקה.

  • אחריות על ניהול ארכיב תוכניות בניין.

  • אחריות על הפקת מפות.

 

לקבלת שירות יש למלא טופס בקשה ולהעבירו לנמענים הבאים:
משה פרץ moshepe@bgu.ac.il

סיגל ברנובר sigalbr@bgu.ac.il

אודי לרמן ulehrman@bgu.ac.il