אחראי:  משה פרץ
טלפון:   08-64-61085     
נייד:     052-8795750

» אחראי דיווח וטכנוגרפיה מטפל בכל התרשימים ותוכניות השטחים בקמפוסי האוניברסיטה.

  • » אחריות על אינוונטר השטחים של האוניברסיטה.

  • » אחריות על מיפוי הבניינים באוניברסיטה.

  • » אחריות על הכנת דוחות ביצוע פרויקטים באגף פיתוח ולוגיסטיקה.

  • » אחריות על ניהול ארכיב תוכניות בניין.

  • »​ אחריות על הפקת מפות.

 

הזמנת עבודה מאחראי דיווח טכנוגרפיה וארכיב תוכניות:

לקבלת שירות יש למלא טופס בקשה ולפעול לפי ההסבר הבא:

בקשת שירות מאחראי דיווח טכנוגרפיה וארכיב תוכניות:

 » כל בקשה להפקת דו"ח/תוכנית/נתוני שטחים/מפה/אחר מחייבת מילוי טופס בקשה.
 » יש למלא את כל סעיפי טופס הבקשה.
 » בקשות שלא יפורטו כנדרש יוחזרו לפונה.
 » בקשות שלא דרך הטופס לא יטופלו כלל.
 » כל טופס בקשה שימולא יישלח לאחראי טכנוגרפיה: moshepe@bgu.ac.il ; 
עם העתקים למתאמת האגף:  sigalbr@bgu.ac.il ולסמנכ"ל הנדסה: ulehrman@bgu.ac.il ;