ראש מדור – עו"ד גילה קמר 
08-64-61077

רכזת – ליטל רוזנטל
08-64-61079
rlital@bgu.ac.il


המדור עוסק בהתקשרויות חוזיות עם גורמי חוץ אוניברסיטאי לפרויקטי פיתוח ובינוי, ולשיפוץ והתאמת מבנים קיימים:

המדור מכין חוזים והזמנות לאדריכלים, מתכננים, יועצים, משרדי ניהול ופיקוח, ספקים שונים, קבלנים על כל מקצועותיהם.

  • המדור מרכז את פעילות ההתקשרויות של המחלקה בין באמצעות מכרזים ובין בהתקשרויות אחרות ,
    בפעילות זו כלולה עבודה מול ועדת המכרזים בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.

  • המדור מטפל בחשבונות על כל סוגיהם לגורמים הנ"ל מבחינת:
    קליטת החשבונות, הכנתם ובדיקתם, קבלת אישורים, והעברתם להנהלת חשבונות לביצוע התשלומים.

  • מדור עובד בפעילות שוטפת מול יחידות באוניברסיטה כמו יועץ משפטי, אגף כספים, מדור תקציבים, מדור קרנות ומחקרים.