ראש מדור: עו"ד גילה קמר
טלפון: 08-6461077

מתאמת מדור התקשרויות: ליטל רוזנטל
טלפון: 08-64
61079
rlital@bgu.ac.il

ע. ראש מדור: ​מיכל בנאדו
טלפון: 08-6477499

רכזת התקשרויות: נעמה טייב כהן​
טלפון: 08-6461083​

רכז התקשרויות: יוסי חורי
טלפון: 08-6428203


המדור עוסק בהתקשרויות חוזיות עם גורמי חוץ אוניברסיטאי לפרויקטי פיתוח ובינוי, ולשיפוץ והתאמת מבנים קיימים:

המדור מכין חוזים והזמנות לאדריכלים, מתכננים, יועצים, משרדי ניהול ופיקוח, ספקים שונים, קבלנים על כל מקצועותיהם.

  • המדור מרכז את פעילות ההתקשרויות של המחלקה בין באמצעות מכרזים ובין בהתקשרויות אחרות ,
    בפעילות זו כלולה עבודה מול ועדת המכרזים בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.

  • המדור מטפל בחשבונות על כל סוגיהם לגורמים הנ"ל מבחינת:
    קליטת החשבונות, הכנתם ובדיקתם, קבלת אישורים, והעברתם להנהלת חשבונות לביצוע התשלומים.

  • מדור עובד בפעילות שוטפת מול יחידות באוניברסיטה כמו יועץ משפטי, אגף כספים, מדור תקציבים, מדור קרנות ומחקרים.