לימודי תואר שני - כללים:
 
תקנות הלימודים לתואר השני
באחריות הסטודנטים לדעת את כל התקנות וההוראות המפורטות כאן ואלו שתתפרסמנה באתר הפקולטי ועל ידי הגופים המוסמכים במהלך הלימודים.
הסטודנטים הם האחראים על תוכנית לימודיהם. אין בייעוץ או בהרשמה לקורסים במחשב בכדי לפטור מחובה זו.
 
תנאי קבלה
קבלת סטודנטים לתואר שני נקבעת על ידי ועדת הקבלה של המחלקה ובאישור ועדת המוסמכים של הפקולטה. רשאים להירשם בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. ממוצע הציונים בתואר הראשון הנדרש לקבלה לפקולטה הוא 80 לפחות.
 
חובת אנגלית
תנאי בסיסי לקבלה לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה הינו השלמת כל חובות האנגלית כשפה זרה ראשונה לתואר ראשון עד לרמת "אנגלית למתקדמים 2" כולל, בציון עובר על פי דרישת המחלקה (במחלקה לפילוסופיה הציון הוא 80).
 
משך הלימודים
הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים. על הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי לסיים את חובות השמיעה לתואר ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ולא יאוחר מ-31.12 באותה השנה. על הסטודנטים בנתיב המחקרי לסיים את חובות השמיעה לתואר בתום השנה השנייה ללימודים. את עבודת הגמר יש להגיש לשיפוט עד תום שנת הלימודים השנייה. במקרים חריגים רשאית ועדת המוסמכים הפקולטית להאריך את משך הלימודים של הסטודנטים בשנה נוספת וזאת בהתאם להמלצת המנחה, הוועדה המחלקתית וראש המחלקה.
סטודנטים שלא יסיימו את חובותיהם עד תום התקופה המאושרת, יופסקו לימודיהם.
רישום לקורסים
הרישום לקורסים מתבצע בכל סמסטר באמצעות האינטרנט. מועדי הרישום לקורסים מתפרסמים באתר האינטרנט הפקולטי.
שינויים בתוכנית הלימודים ניתן לבצע בשבועיים הראשונים של כל סמסטר. לא יאושר רישום לקורסים לאחר תום תקופת השינויים גם לא בקנס.
בתום הרישום לקורסים על הסטודנטים להפיק תדפיס רישום לקורסים מעודכן ואישור לימודים אשר ישמש כאסמכתא (במידת הצורך).
לא יאושר רישום לקורסים המתקיימים באותם ימים ושעות (גם אם החפיפה הינה חלקית וגם אם המרצים מאשרים זאת).
סטודנטים שלא ירשו לקורסים עד תום תקופת השינויים, יופסקו לימודיהם בגין אי עריכת ייעוץ. חידוש הלימודים יהיה טעון אישור ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית ויעשה דרך מדור רישום (קניית מעטפת הרשמה).
 
באחריות הסטודנטים להירשם בכל סמסטר:
· אם טרם סיימו את חובות השמיעה יש להירשם לקורסים (לפחות 6 נק"ז בסמסטר)
· אם סיימו את חובות השמיעה ונמצאים בשלב של כתיבת עבודת גמר, יש להירשם ל"כתיבת עבודת גמר" בכל סמסטר עד להגשת העבודה לשיפוט. (עבודת גמר איננה מועתקת באופן אוטומטי). אי רישום לכתיבת עבודת גמר אינו פוטר מחובת התשלום (ראו חוברת והסברים- מדור חשבונות סטודנטים)
 
האחריות על מערכת הלימודים ובדיקת החובות בקורסים חלה על הסטודנטים ואין בעובדה שבוצע רישום באינטרנט בכדי לפטור מאחריות זו.
 
רישום לקורסים מיוחדים
המחלקה רשאית לאשר לסטודנטים ללמוד קורסים ברמת תואר ראשון בהיקף שלא יעלה על 8 נקודות זכות. קורסי שפה זרה אינם מקנים נקודות זכות בתואר שני, גם לא כקורסים ברמת תואר ראשון.
 
סטודנטים רשאים, באישור ועדת המוסמכים המחלקתית, להירשם לשני קורסי קריאה מודרכת אצל שני מרצים שונים (בהיקף של 4 נק"ז).
 
שיטת הערכה
הציון הסופי בקורס יכול להיקבע על בסיס המרכיבים הבאים כולם או חלקם: בחינה סופית, תרגילים, עבודות והשתתפות פעילה. הרכב הציון ותנאים נוספים ימסרו בתחילת הקורס על ידי המרצה ובסילבוס הקורס.
ציון עובר בתואר שני הינו 65 לפחות. המחלקה רשאית לקבוע ציון עובר גבוה יותר בהתאם לדרישות הקורס.
הציונים בקורסים מתפרסמים בקיוסק מידע לסטודנט.
 
מועדי בחינות
סטודנטים לתואר שני רשאים לגשת למועד בחינה אחד בלבד גם אם למדו קורסים מתכנית הלימודים של התואר הראשון.
סטודנטים הלומדים במסגרת לימודי השלמה לקראת תואר שני או לימודים לא לתואר רשאים לגשת לשני מועדים בקורסי ההשלמה. לקורסים מתוכנית הלימודים לתואר שני רשאים לגשת למועד בחינה אחד בלבד.
 
 
הגשת עבודות
עבודות ניתן להגיש עד ה-30 לספטמבר בשנה בה נלמד הקורס. כל העבודות יוגשו דרך מזכירות המחלקה. על הסטודנטים לקבל אישור על הגשת העבודה (בציון ותאריך ההגשה).
סטודנטים שלא יגישו עבודות במועדים המאושרים, ציונם הסופי בקורס לא ידווח (גם לא בקנס) והם ידרשו להשלים קורסים אחר/ים במקום או להירשם פעם שנייה לאותם הקורסים.
 
כישלון בקורס
סטודנטים שנכשלו בקורסי חובה חייבים לחזור עליהם בשנה העוקבת (בתנאי שקיבלו אישור מוועדת המוסמכים המחלקתית). במידה ונכשלו פעם נוספת באותו הקורס, יופסקו לימודיהם הפסקה אקדמית.
 
פטורים והכרות בקורסים
פטור- סטודנטים רשאים להגיש בקשה לפטור מקורסי חובה ו/או השלמה על סמך קורסים שנלמדו במוסד אקדמי מוכר ועמדו בדרישות הקורס בהצלחה. הפטור איננו מזכה בנקודות זכות. על הסטודנטים למלא טופס בקשה לפטור, לצרף גיליון ציונים וסילבוסים ולהגיש למזכירות המחלקה. הפטור טעון אישור של ועדת מוסמכים מחלקתית וועדת מוסמכים פקולטית. אין להירשם לקורסים שבגינם הוגשה בקשה לפטור.
 
הכרה- תינתן עבור קורסים שנלמדו במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, לא שוקללו בתואר (מעבר למכסת הנקודות)רלוונטיים לתוכנית הלימודים והציון הסופי בהם 65 לפחות ובאישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית.
סטודנטים רשאים לבקש הכרה בנקודות זכות עבור:
1. קורסים עודפים מלימודי תואר ראשון, (עד 8 נקודות זכות כאמור בסעיף ,רישום לקורסים מיוחדים").
2. קורסי ב.א. ברמת תואר שני שלא שוקללו בתואר (עודפים של תואר שהופסקו בו הלימודים).
ניתן לאשר הכרה עד מקסימום מחצית הנקודות הנדרשות לתואר. על הסטודנטים להשלים את מחצית הנקודות הנותרות במחלקה בה לומדים ולכתוב עבודת גמר ו/או להיבחן בבחינת הגמר.
בקשה להכרה תוגש בכתב על גבי טופס בקשה להכרה הנמצא באתר הפקולטה, בצירוף גיליון ציונים מקורי וסילבוסים של הקורסים המבוקשים. הבקשה תוגש לוועדת המוסמכים המחלקתית וטעונה אישור של ועדת המוסמכים הפקולטית.
הכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטה אחרת מזכה בנקודות הזכות בלבד. הציונים אינם משתקללים בממוצע הקורסים ובממוצע הסופי לתואר.
הכרה בקורסים שנלמדו במחלקות אחרות באוניברסיטת בן-גוריון מזכה בנקודות הזכות והציונים משתקללים בתואר.
במידה וסטודנטים שאושרה להם הכרה בקורסים מלימודים קודמים ילמדו מעבר למכסת הנקודות הנדרשת בתואר, יגרע העודף מן ההכרה באופן יחסי.
 
סטודנטים שלמדו קורסים ברמת תואר שני במסגרת "לימודי השלמה לקראת תואר שני", יוכלו לבקש הכרה בקורסים אם עומדים בתנאים הבאים:
1. לא עברו חמש שנים מיום הקבלה לתואר שני.
2. הציון הסופי בקורס הוא 70 לפחות.
3. הקורסים רלוונטיים לתוכנית הלימודים.
 
סטודנטים שלמדו קורסים מתוכנית לימודי התואר השני במסגרת "לימודי השלמה לקראת תואר שני", במידה ויתקבלו ללימודי תואר שני, הקורסים יוכרו (לאחר קבלת ציון סופי) במסגרת חובות השמיעה לתואר לאחר קבלת אישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית.
 
החלטות על מצב אקדמי
משך הלימודים בתואר שני הינו שנתיים
  • על הסטודנטים בנתיב הכללי לסיים את חובות השמיעה לתואר בתום השנה השנייה ללימודים. הארכת משך הלימודים מעבר לפרק זמן זה מותנה בהמלצת יו"ר ועדת המוסמכים המחלקתית ובאישור ועדת המוסמכים הפקולטית. סטודנטים שאושרה להם הארכה של שנה נוספת ולא סיימו את חובות השמיעה בתום השנה השלישית, יופסקו לימודיהם.
  • על הסטודנטים בנתיב המחקרי לסיים חובות שמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים. במידה ולא סיימו את כתיבת העבודה, תינתן הארכה, באישור הוועדה המחלקתית והפקולטית, לסמסטר אחד או שניים. את עבודת הגמר יש להגיש לשיפוט עד למועד שנקבע על ידי הוועדה הפקולטית ולא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים. על הסטודנטים בנתיב המחקרי למצוא מנחה ונושא לעבודה במהלך השנה הראשונה ללימודים (מותנה באישור הוועדה המחלקתית והפקולטית). הצעת מחקר יש להגיש עד תום השנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים. לאחר אישור ההצעה יש להגיש דו"ח התקדמות בתום כל סמסטר. סטודנטים שלא יוכיחו התקדמות משביעת רצון במחקרם, ועדת המוסמכים המחלקתית תחליט אם לאפשר המשך לימודיהם בנתיב המחקרי. 
חופשת לימודים
סטודנטים רשאים לצאת לחופשת לימודים לתקופה שלא תעלה על שני סמסטרים ובתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:
  1. מצב אקדמי תקין (במעמד "מן המניין").
  2. הושלמו בהצלחה שני קורסים לפחות.
  3. ממוצע ציונים מצטבר של 75 לפחות.
על הסטודנטים למלא טופס בקשה לחופשת לימודים. את הבקשה יש להגיש למזכירות לימודי מוסמכים בפקולטה. בקשה לחופשת לימודים ניתן להגיש עד היום האחרון של תקופת השינויים.
בתום החופשה על הסטודנטים לחדש הרשמה במועדי ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט של מדור רישום או על ידי רכישת מעטפת הרשמה (ללא תשלום דמי רישום). סטודנטים שלא ישובו ללימודים בתום החופשה המאושרת, יופסקו לימודיהם.
סטודנטים בנתיב המחקרי שאושרה להם חופשה לימודים בתום חובות השמיעה, יגישו עבודתם לשיפוט בתום החופשה.
 
הפסקת לימודים
לוועדת המוסמכים המחלקתית ו/או הפקולטית קיימת הזכות להפסיק לימודיהם של סטודנטים אשר לא עמדו בהתחייבויותיהם האקדמיות ולא מילאו את התנאים אשר הוטלו עליהם בעת קבלתם ללימודים.
 
בחינת גמר
על הסטודנטים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר בכתב ו/או בעל פה בתום חובות השמיעה ולא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים (עד ה-30.9).
סטודנטים בנתיב המחקרי החייבים בבחינת גמר יבחנו לאחר תום תהליך השיפוט.
ציון בחינת הגמר הינו ממוצע הציונים שיעניקו שני בוחנים לפחות. ציון עובר בבחינת גמר הינו 75. ציון נמוך ממנו פירושו כשלון ולא ניתן לסגור את התואר. סטודנטים שנכשלו בבחינת הגמר יוכלו, בהתאם לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית, להיבחן פעם נוספת במועד הבחינה הקרוב ביותר.
 
זכאות לתואר
סטודנטים יהיו זכאים לתואר אם השלימו בהצלחה את כל חובותיהם כולל בחינת גמר ו/או עבודת גמר והשיגו ממוצע סופי של 75 לפחות.
על הסטודנטים להגיש בקשה לסגירת תואר למזכירות המחלקה (על גבי הטופס המתאים) ולא יאוחר מתאריך 31.12 בשנה בה נלמדו הקורסים כדי להיכלל ברשימת הבוגרים בטקס הקרוב. באחריות הסטודנטים לבדוק את הציונים הסופיים בקורסים שכן עם סגירת התואר ייחתמו הפרטים האישיים והאקדמיים ללא אפשרות שינוי.
בדיקת הדרישות לתואר תעשה בהתאם לתוכנית הלימודים בשנה בה החלו הסטודנטים את לימודיהם במחלקה (שנת החוזה). תאריך הזכאות לתואר יהיה התאריך האחרון של המטלה האחרונה בתואר (תאריך הגשת עבודת הגמר לשיפוט, תאריך בחינת הגמר).
מזכירות הפקולטה תפיק את אישור הזכאות לתואר לאחר אישורו האקדמי, הסדרת תשלומי שכר הלימוד ואישור הספרייה (מדור השאלה).
 
תעודת המוסמך
תעודת "מוסמך במדעי הרוח והחברה" תוענק לסטודנטים שסיימו חובותיהם בהתאם לדרישות התואר (ממוצע סופי לתואר 75 לפחות) ואושרה על ידי הסנאט בהמלצת הועדה הפקולטית.
 
תקנון עבודת גמר
מטרת עבודת הגמר היא להוכיח כי לסטודנטים היכולת לאסוף מקורות ו/או נתונים, לנתחם ולהסיק מסקנות במסגרת עבודה שממצאיה ודרך עריכתה ראויים לפרסום כמאמר מדעי.
עבודת הגמר תעשה במסגרת המחלקה אליה התקבלו הסטודנטים ותהווה חלק מחובותיהם לתואר "מוסמך במדעי הרוח והחברה". העבודה תסתיים בהגשת חיבור, כתוב בשפה העברית. באישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית, תאושר כתיבת עבודת הגמר בשפה לועזית.
- סטודנטים במעמד "מן המניין" בנתיב מחקרי בלבד רשאים להתחיל בכתיבת עבודת גמר.
- על הסטודנטים לקבוע מנחה לעבודה ולהגיש הצעת מחקר לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית במהלך השנה הראשונה ללימודיהם. באישור חריג של ועדת מוסמכים המחלקתית והפקולטית תאושר הגשה לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים.
- הצעת המחקר תוגש בשני עותקים מודפסים ותכלול את הפרטים הבאים: נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאור קצר של השיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות.
- היקף הצעת המחקר לא יעלה על שלושה עמודים (לא כולל איורים, גרפים , טבלאות וכדומה).
- הצעת המחקר מאושרת על ידי המנחה וועדת המוסמכים המחלקתית תובא לידיעת הוועדה הפקולטית.
- מנחה עבודת הגמר יכול לשמש חבר סגל אקדמי מן המניין בדרגת מרצה ומעלה במחלקה בה לומדים הסטודנטים, שאושר על ידי הוועדה המחלקתית ובאישור הוועדה הפקולטית.
- המנחה יקבע עד תום הסמסטר הראשון ללימודים. באישור חריג עד תום שנת הלימודים הראשונה.
- שינוי עבודת הגמר וכן שינוי המנחה ייעשו אך ורק באישור הוועדה המחלקתית ובידיעת הוועדה הפקולטית.
 
תרגול במחלקה :
לקראת כל סוף שנה אקדמית , אנו מחפשים אנשים המתאימים לשמש כמתרגלים,
תנאים: תלמידים שלמדו במחלקה לפילוסופיה (לפחות 54 נק"ז) עם ממוצע ציונים גבוה, תלמידים שנרשמו לתואר שני במחלקה לפילוסופיה, תלמידים הנמצאים בשנתיים הראשונות ללימודי תואר שני במחלקתנו, תלמידים שאינם מעוסקים במשרה אחרת ופנויים להתנדב בכל אירועי המחלקה.
 
תהליך לימודי תואר שני במחלקה לפילוסופיה, תרשים זרימה המציג את ההליך הלימודים של תלמיד לתואר שני – כאן (טרם הועבר מידע)
 
תנאים לקבלת מלגות - מתוך אתר הפקולטה למדעי הרוח והחברה– כאו
טפסים לתואר שני  - כאן
 
מזכירות לימודי מוסמכים
המזכירות מטפלת בכל הנושאים האקדמיים והמנהליים הנוגעים לסדרי הלימודים, תכניות הלימודים, יעוץ והרשמה לקורסים, טיפול בפניות לוועדת המוסמכים הפקולטית, אישורי לימודים ועוד.
משרד מזכירות הפקולטה ללימודי מוסמכים נמצאת בקרית האוניברסיטה, בבניין צור גולדשטיין-גורן (72).
כתובתנו: הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ת.ד. 653 באר שבע, מיקוד 84105.
טלפון: 08-6461109, 08-6479849 פקס: 08-6472887.
כתובת e-mailhsf2@bgu.ac.il  כתובת אתר המחלקה: www.bgu.ac.il
קיוסק מידע: www.bgu.ac.il/kiosk_information