​תוכנית השלמות לתואר שני (לתלמידים שלא למדו פילוסופיה לתואר ראשון)
לכל תלמיד השלמות יערך ייעוץ אישי עם יו"ר ועדת ההוראה לתואר השני. ייעוץ לתואר שני נקבע כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים. לא ניתן לערער על החלטת יו"ר ועדת ההוראה לתואר השני.
דף השלמות לתואר שני לתלמידים שלא למדו פילוסופיה
חובה ללמוד את קורסי המבוא הבאים:
 
131-1-1031
131-1-1421
מבוא לפילוסופיה יוונית א'
מבוא לפילוסופיה יוונית ב' – ללא תרגיל*
4 נק"ז
131-1-1021
מבוא ללוגיקה תחשיב פסוקים –  ללא תרגיל*
2 נק"ז
131-1-1061
131-1-1071
פילוסופיה חדשה: מדקארט עד קאנט א'
פילוסופיה חדשה: מדקארט עד קאנט ב' – ללא תרגיל*
4 נק"ז
בנוסף, חובה לבחור שניים מתוך קורסי המבוא לשנה ב'
    (היצע המבואות עשוי להשתנות משנה לשנה):
 
131-1-1111
מבוא לפילוסופיה של הלשון
3 נק"ז
131-1-2141
מבוא לאסתטיקה
3 נק"ז
131-1-1081
מבוא לפילוסופיה מדינית
3 נק"ז
131-1-4041
מבוא לתורת ההכרה
3 נק"ז
בנוסף, יש ללמוד את הקורס מבוא ללוגיקה תחשיב פרדיקטים: מספר קורס 131-1-1411 או לבחור במקומו קורס נוסף מקורסי המבוא לשנה ב'.
 * ההשתתפות בתרגילים לתלמידי השלמות אינה חובה. אך היא מומלצת מאוד!
המעבר מתוכנית ההשלמות לתואר השני מחייב ממוצע של 85 בלימודי ההשלמה.
 
לאחר סיום תוכנית ההשלמות, 8 נק"ז יחושבו במניין הנקודות הדרושות לסיום התואר השני.
 
קורסים מתוכנית לימודי התואר השני, שנלמדו בזמן שתלמידים היו במסגרת לימודי ההשלמה לקראת תואר שני, יוכרו (לאחר קבלת ציון סופי) במניין הנקודות הדרושות לסיום התואר, לאחר קבלת אישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית.
 
פטורים והכרות בקורסים: סטודנטים רשאים להגיש בקשה לפטור מקורסי חובה על סמך קורסים שנלמדו במוסד אקדמי מוכר, אם עמדו בדרישות הקורס בהצלחה והציון שקבלו הוא 80 לפחות. הפטור איננו מזכה בנקודות זכות. על הסטודנטים למלא טופס בקשה לפטור, לצרף גיליון ציונים מקורי וסילבוס ולהגיש למזכירות המחלקה. הפטור טעון אישור של ועדת מוסמכים מחלקתית וועדת מוסמכים פקולטית.
 
זמני השיעורים המצוינים עשויים להשתנות משנה לשנה.