מטרות לימודי התואר השלישי
לתכנית לימודי התואר השלישי בפילוסופיה באוניברסיטת בן-גוריון שתי מטרות עיקריות:
א. פיתוח מחקר פילוסופי מקורי, מעמיק ושיטתי בכל התחומים וההתמחויות המוכרים בפילוסופיה.
ב. הכשרת עתודת מרצים/ות וחוקרים/ות ברמה אוניברסיטאית בתחומי הפילוסופיה השונים.
 
תכנית
תכנית הלימודים לתואר שלישי במחלקה לפילוסופיה נסמכת על תקנון אוניברסיטת בן-גוריון (נספח יב´/התקנון האקדמי), ועל תקנות הועדה הפקולטית, לתלמידי מחקר. תפקידה של תכנית זו הוא ליישם תקנות אלה. תכנית לימודים זו תנוהל ע"י ועדת תלמידי המחקר במחלקה.
מידע כללי על לתואר שלישי (רישום, טפסים, מלגות וכו') באוניברסיטת בן- גוריון ניתן למצוא בקישור הבא:
בית ספר קרייטמן  כאן
מסלולי לימודים
ללימודי התואר השלישי במחלקה לפילוסופיה יתקבלו תלמידים/ות בשלושה מסלולים אלטרנטיביים:
א. המסלול הרגיל - מסלול זה מיועד למועמדים/ות בעלי תואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטה מוכרת.
ב.  המסלול המשולב - מיועד לתלמידי/ות תואר שני במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן-גוריון או במוסד אקדמי מוכר אחר, הנמצאים/ות בשלב מתקדם והוכיחו יכולת מחקר בולטת בעבודת המחקר שלהם, ומחקרם ניתן להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש.
ג.   המסלול הישיר - לתלמידים/ות מצטיינים בעלי תואר ראשון בפילוסופיה. מסלול זה יאפשר לימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ללא הרשמה קודמת בתוכנית לימודים לתואר שני.
תנאי קבלה
כמפורט בתקנון האקדמי (נספח י"ב) ותקנות הועדה הפקולטית.
במסלול הרגיל - מועמד יוכל להתקבל ללימודי מחקר רק בהמלצת המחלקה לפילוסופיה ובאישור הוועדה הפקולטית לתלמידי מחקר. נוסף לנ"ל על המועמד למלא את כל התנאים הבאים:
1. בעל תואר שני של אוניברסיטת בן-גוריון או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר, שהשיג ציון כללי של 85 לפחות בלימודים ו- 85 לפחות בעבודת הגמר לתואר שני .
2.  בעל הכשרה מספקת לכתיבת עבודת מחקר בפילוסופיה.
 
על התלמיד להגיש עם הרשמתו הצעת נושא מחקר בהיקף של כשני עמודים לפחות, מאושרת ע"י המנחה. בהצעתו הוא יציין את מצב המחקר הקיים בתחום הנושא ואת התרומה שעשויה להיות למחקר המוצע באותו נושא. ההצעה תכלול רשימה ביבליוגרפית.
הממליצים לקבלתו ללימודים יהיו חוקרים מדרגת מרצה בכיר ומעלה העוסקים בעבודתם המדעית בתחום קרוב לנושא המוצע.
הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר רשאית לקבל גם מועמד שאינו עונה לדרישות בסעיף 1 אם השתכנעה שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת ע"י לימודי השלמה באוניברסיטת בן-גוריון בתקופה שלא תעלה על שנה אחת. הועדה תטיל על המועמד להירשם כתלמיד מתמחה למחקר ותקבלו לתכנית מיוחדת מתוך התייעצות עם הגורמים הנוגעים בדבר. הועדה תדון בדבר קבלתו של מועמד כנ"ל ללימודי מחקר לאור הישגיו בתום שנת הלימודים. הליך זה יתבצע בתיאום עם ועדת תלמידי המחקר במחלקה.
 
המסלול המשולב
1. על קבלה למסלול המשולב יוחלט לגבי תלמיד לתואר שני הנמצא בשלב מתקדם של מחקר והוכיח יכולת בולטת בעבודת המחקר שלו, ומחקרו ניתן להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש.
2.  על המועמד לסיים את מלוא תכנית הלימודים לתואר שני (דהיינו את כל חובותיו מבחינת מספר הנקודות שעליו לצבור) בציון 85 לפחות. כמו כן על המועמד להגיש פרק מעבודת המחקר ולזכות בציון 85 לפחות על פרק זה.
3.  עם אישור השתלבות התלמיד במסלול המשולב יחולו עליו הכללים החלים על המועמדים האחרים הלומדים לתואר שלישי. הרשות להגיש בקשה להתקבל למסלול המשולב תינתן על ידי הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר על סמך המלצת המנחה והועדה המחלקתית ללימודי מוסמכים. אם נתנה רשות כנ"ל יגיש התלמיד סיכום קצר של תוצאות עבודת המחקר לתואר שני ותכנית מחקר לתואר שלישי. התלמיד יבחן על מחקרו לתואר השני ועל תכנית המחקר לתואר השלישי לפי המתכונת הנהוגה לבחינה זו. עמד התלמיד בבחינה - יתקבל למסלול המשולב וכן יוענק לו תואר שני. לא עמד התלמיד בבחינה - יחולו עליו הכללים הנהוגים לתלמידי תואר שני.
4.  עבודת המחקר שבצע התלמיד לפני שהתקבל למסלול המשולב תוכל להיכלל בתזה שלו לקבלת הדוקטורט.
5.  המחלקה לפילוסופיה תוכל להגיש לוועדה לתלמידי מחקר הצעה מנומקת לדרישות נוספות מתלמיד שלה הלומד במסלול המשולב.
 
המסלול הישיר
תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר בהמלצת המחלקה לפילוסופיה ובאישור ועדת לימודי תואר שלישי הפקולטית. בנוסף, על המועמד למלא את כל התנאים הבאים:
1.    בעל תואר ראשון בפילוסופיה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי אחר, שהשיג ציון כללי של לפחות 85 או שהועדה ללימודי מחקר השתכנעה על סמך נתונים אחרים שהנ"ל סיים את לימודיו ברמת הישגים השווה לזו של העשירון העליון של התלמידים במקצוע שלו.
2.    לחילופין, תלמיד תואר שני בפילוסופיה שסיים את לימודי התואר השני בהצטיינות מיוחדת, יוכל להתקבל למסלול הישיר.
3. הכשרה מספקת לשם לימוד ומחקר ברמת הדוקטורט במקצוע שבחר בו, לפי שיקול הועדה. תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר לקראת התחלה של סמסטר אקדמי. הטיפול בבקשה להתקבל למסלול הישיר יהיה דומה בשאר פרטיו לטיפול בקבלה ללימודי מחקר במסלול הרגיל.
4. סטודנט רשאי להירשם למסלול הישיר עד 3 שנים מתאריך הזכאות לתואר הראשון או השני ללא תזה.
מועמד העומד בדרישות התקנון האקדמי, אך לימודיו הקודמים באחד מתחומי הפילוסופיה המוכרים לא היו מספיקים, יידרש לעמוד בלימודי השלמה בנוסף לחובותיו האחרות כתלמיד בתואר השלישי. היקף לימודים אלה יקבע בכל מקרה לגופו ע"י ועדת תלמידי מחקר המחלקתית בתיאום עם הועדה הפקולטית. כמו כן יחויב המועמד בבחינה אינטגרטיבית לתלמידי תואר שני אותה עליו לעבור בציון 85 לפחות.
 
מבנה הלימודים וחובות התלמיד
  א. קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מטעם המחלקה לפילוסופיה דורשת עמידה בתנאים הבאים:
       1. קביעת מנחה ונושא מחקר.
       2. לימוד נוסף בהיקף 6-10 נק"ז.
       3. הגשת תכנית המחקר ובחינת המועמדות לא יאוחר מ-12 חודשים מיום קבלת התלמיד ללימודים.
       4. ביצוע המחקר כולל הרצאה סמינריונית.
       5. חיבור עבודת מחקר.
       6. התלמיד יגיש אחת לשנה במשך כל תקופת לימודיו דו"ח התקדמות לביה"ס קרייטמן המאושר ע"י המנחה וע"י יו"ר ועדת מוסמכים המחלקתית.
מילוי תנאים אלה, שלביהם ומועדיהם, יעשה ע"פ התקנון האקדמי (נספח יב´) ותקנות הפקולטה למדה"ר. תלמיד המבקש להחליף מנחה יפנה בעניין בבקשה מנומקת לוועדת תלמידי מחקר מחלקתית. החלפת המנחה תהיה תלויה באישור הועדה וכן באישור הועדה לתלמידי מחקר של האוניברסיטה.
  ב. תכנית ה"לימוד הנוסף" תתבצע באחת מן המסגרות הבאות:
       1. תכנית הסמינריונים לתואר שני במחלקה; חובות התלמיד יקבעו ע"י המרצה בתיאום עם יו"ר ועדת לימודי מחקר במחלקה.
       2. הדרכה אישית; חובות התלמיד יקבעו ע"י המנחה בתיאום עם יו"ר ועדת לימודי מחקר במחלקה
       3. במידת הצורך יופנה התלמיד לקורסים בסיסיים בתחומים הנדרשים לצורך עבודתו. המחלקה       תהיה רשאית לדרוש לימודי השלמה אלה גם מעבר למכסת 6-10 השעות. (למשל, המחלקה עשויה לדרוש לימודי שפה זרה נוספת עפ"י נושא התמחותו של הדוקטורנט).
      4. סמינריונים לתואר שני במחלקות אחרות הנוגעים לתחום מחקרו של התלמיד; חובות התלמיד יקבעו ע"י המרצה בתיאום עם יו"ר ועדת תלמידי מחקר.
  ג. חובה על כל תלמיד להשתתף בסמינר המחלקתי המתקיים במחלקה כשומע קבוע.
  ד. תלמיד המסלול הישיר יחויב בלימוד מקצועי נוסף בהיקף לימודי התואר השני בתוספת של 6-10 נק"ז. תכנית לימודים זו תקבע ע"י ועדת   לימודי מחקר פקולטית בעצה אחת עם המנחה ובאישור הועדה ללימודי מחקר.
  ה. תלמיד במסלול המשולב יחייב גם הוא בתכנית ה"לימוד הנוסף" לתואר שלישי בפילוסופיה.