למתעניינים בהנחייה לדוקטורט והשלמה לתיזה

 

תואר שלישי במחלקה לחינוך

לימודי התואר השלישי במחלקה לחינוך מתנהלים בחסות "בית ספר קרייטמן" לתלמידי מחקר, המרכז את לימודי התואר השלישי. במהלך התואר נדרשים הדוקטורנטים ללמוד קורסים בהיקף של 6-10 נקודות זכות בנוסף לכתיבת המחקר. תוכן הקורסים והיקפם נקבעים בתיאום על המנחה ובאישורו. במקרים בהם תלמידי המחקר נזקקים ללמוד שפה זרה בהיקף שלא יעלה על 4 נק"ז מסך הנקודות הנ"ל. הם יהיו חייבים ללמוד 4 נק"ז נוספות, שאינם לימודי שפה על פי המלצת המנחה.

קבלה למסלול הרגיל
תנאי קבלה
ללימודי דוקטורט יתקבלו סטודנטים שסיימו תואר שני עם תיזה בציון של 85 לפחות, תהליך הרישום והקבלה יהיה לאחר פנייה לאחד מהמרצים הבכירים במחלקה אשר הביעו את הסכמתם להנחיה בעבודת הדוקטורט. (פרטי הסגל הבכיר ניתן לראות באתר המחלקה לחינוך
educ@bgu.ac.il)
סטודנטים שסיימו תואר שני מ.א. ללא תיזה, עליהם להירשם למסלול "השלמה לתיזה" דרך מינהל תלמידים בלבד. מסלול זה אינו באחריות בית ספר קרייטמן.
מידע נוסף ניתן לראות באתר המחלקה לחינוך בקישור "מידע לתואר השני."

הנחיות להגשת הצעת מחקר טרומית למועמדים (בנוסף לטפסי ההרשמה)
1. על ההצעה המחקר להיות בהיקף של שני עמודים לפחות.
2. יש לנסח את ההצעה בניסוח תמציתי אך מדויק, ללא שימוש בלשון מקצועית מדי או משפטים מעורפלים.
3. במסגרת ההצעה יש להבהיר את נושא המחקר המוצע, את מצב המחקר הקיים בתחום הנושא ואת התרומה שעשויה להיות למחקר המוצע באותו נושא.
4. יש לצרף להצעה רשימה ביבליוגרפית קצרה ומעודכנת ומדויקת.
5. על ההצעה הטרומית להיות חתומה על ידי המנחה המיועד.
ההרשמה והנחיות להגשת מועמדות באתר האינטרנט, בדף הבית, אוניברסיטת בן גוריון, במחלקות אקדמיות, "בית ספר קרייטמן" , או במזכירות "בית ספר קרייטמן" בבניין 30
חדר 6. טלפון 6461209.
 
מידע כללי
דוקטורנטים המתקבלים למסלול הרגיל, תואר (3) במעמד של "תקופת ניסיון", בתום השנה הראשונה נדרשים להגיש הצעת מחקר. לאחר אישור המנחה ויו"ר ועדת לימודי מוסמכים מחלקתית תוגש הצעת המחקר ב – 4 עותקים מודפסים על ניר A4 ועותק אחד על גבי תקליטור ,CD בהיקף של עד 20 עמודים, לא כולל רשימת מקורות. הצעה בהיקף גדול יותר תידחה על הסף. יש לצרף טופס לאישור מנחה ונושא חתומים ע"י המנחה, וחתימת יו"ר וועדה דוקטורנטים מחלקתית. ללא הגשת טפסים אלה "בית ספר קרייטמן" לא יוכל להעביר את ההצעה לוועדת הבוחנים.
הנחיות נוספות בנוגע להצעת תוכנית מחקר ניתן לראות באתר "בית ספר קרייטמן" (בטפסים: "הנחיות לסטודנט להגשת הצעת תוכנית מחקר).
לאחר אישור הצעת המחקר ע"י המנחה תועבר הצעת המחקר לוועדת בוחנים שבה לפחות חבר/ה אחד מאוניברסיטה אחרת המוסמך להנחות לדוקטורט במוסדו. חברי הוועדה יייקמו בחינה עם הדוקטורנט/ית ויאשרו (או ידחו) את ההצעה.
יש לסיים את עבודת הדוקטורט בתום ארבע שנים מתחילת המסלול. הארכה תינתן במקרים מיוחדים בלבד.

דוקטורנטים במעמד (3) נחשבים דוקטורנטים "פנימיים" ,דוקטורנטים המקבלים מלגה. המחלקה והפקולטה מעניקות מלגה למשך 4 שנים. התלמידים נבחרים בהתאם לציוניהם והישגיהם האקדמיים. (המלגה היא ל-12 חודשים בשנה) ובנוסף, המחלקה מאפשרת לעבוד בהוראה (תרגול או הרצאה), המלגה מומלצת מאוד למי שרוצה להקדיש את מרבית זמנו/ה לדוקטורט ותורמת להמשך הקריירה האקדמית (זמן שמתפנה לכתיבת מאמרים, הגשת בקשות לפרסים ומענקים ויצירת קשרים עם אנשי המחלקה). עם זאת, המלגה אינה מתאימה למי שרוצה להמשיך בעבודתו/ה הקודמת כיוון שהסטודנט מתחייב שלא לעבוד במקום עבודה נוסף. ​חלק מחובות הסטודנט ה"פנימי" (מקבל המלגה) הוא נוכחות במחלקה והשתתפות בסמינר המחלקתי.
שימו לב- המלגה ניתנת לארבע שנים מיום הקבלה לדוקטורט, לכן חשוב להירשם לדוקטורט רק כאשר יש לכם/ן מספיק זמן להקדיש לעבודה. על מלגאים מופעלת מערכת לחצים כבדה לסיים את העבודה תוך ארבע שנים (בשנה האחרונה גם על מי שאינו מלגאי מתחילים ללחוץ), למרות שניתן לקבל הארכה בבקשה מיוחדת , בפנייה למזכירות "בית ספר קרייטמן".
מידע על מלגות קיום וטפסים להגשת בקשה למלגה, ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

דוקטורנטים המתקבלים במעמד (14) "לימודים לקראת דוקטורט", נחשבים דוקטורנטים "חיצוניים" (שאינם מקבלים מלגה) הם בדרך כלל דוקטורנטים שמשלבים את הדוקטורט עם עבודה מחוץ לאוניברסיטה ולפיכך נמצאים פחות במחלקה.
"לימודי השלמה לקראת תואר דוקטור" (תואר 13)
"לימודי השלמה לקראת תואר דוקטור" מיועדים:
למועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה של המחלקה בציון התיזה ו/או ממוצע הקורסים, אך יוכלו להתקבל אם ועדת תלמידי מחקר השתכנעה שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת על ידי לימודי השלמה. ועדת תלמידי מחקר תדון בדבר קבלתו של מועמד כנ"ל לאור הישגיו בקורסים.

מסלול ישיר
מיועד לתלמידים בעלי תואר ראשון של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי אחר, בעל הישגים גבוהים בלימודיו, או שהועדה ללימודי מחקר השתכנעה על סמך נתונים אחרים שהנ"ל סיים את לימודיו ברמת הישגים השווה לזו של העשירון העליון של התלמידים במקצוע שלו.
מסלול זה מאפשר לימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ללא הרשמה קודמת בתוכנית לימודים לתואר שני. ניתן להתקבל למסלול זה, רק בהמשך רציף לסיום התואר הראשון.
 
קבלה למסלול משולב
סטודנט/ית שסיים/ה חובות שמיעה בתום 4 סמסטרים רצופים בתואר השני בנתיב המחקרי. והנמצא/ת בשלב מתקדם במחקר והוכיח/ה יכולת בולט/ת בעבודת המחקר ומחקרו/ה ראוי להרחבה לעבודת הדוקטורט מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש.
ניתן להגיש בקשה למסלול המשולב בהמלצת המנחה ליו"ר וועדת קבלה לדוקטורט במחלקה על פי תקנון בית ספר קרייטמן: המועמד/ת יגיש/תגיש לוועדה המחלקתית ללימודי מחקר תוך 4 סמסטרים רצופים של למידה בתוכנית את ההצעה מאושרת + פרק המסכם תוצאות מחקר שכבר נעשה + פרק המתייחס לאפשרויות ההרחבה לדוקטורט, פרק זה יוערך על ידי שני קוראים (רצוי גם על ידי מעריך ההצעה לתיזה), אם ניתן להרחיב את העבודה לדוקטורט. הוועדה תמליץ על פי חוות דעת של הקוראים והישגיו הלימודיים האחרים של המועמד האם אפשר להתקבל למסלול המשולב. במקרה של המלצה חיובית תשלח הבקשה לבית ספר קרייטמן. ואם לא תאושר הבקשה יתבקש המועמד/ת לסיים את התיזה.
.
יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הבאים הנמצאים באתר "בית ספר קרייטמן": טופס המלצה למעבר למסלול המשולב לדוקטורט, הערכת פרק סיכום. את האמור לעיל יש להעביר לידי מיקי לייב במזכירות המחלקה לחינוך.
הנחיות לכתיבת פרק סיכום
1. על הסיכום המחקר עד כה, ועקרונות ההמשך להיות בהיקף של 10 עמודים לפחות.
2. סיכום המחקר יכלול את הניתוח/תוצאות שהתקבלו עד עתה, וכיצד המועמד מתכוון להרחיב את הנעשה עד כה לעבודת הדוקטורט.
3. סיכום המחקר יוגש כמקובל בדו"ח מדעי כולל רשימה ביבליוגרפית מעודכנת ומדויקת.
4. על סיכום המחקר להיות חתום על ידי המנחה יו"ר ועדת דוקטורט מחלקתית.
 
נהלים
דו"ח התקדמות- דו"ח התקדמות יוגש לאחר עמידה בהצלחה בבחינת המועמדות (אישור הצעת המחקר) בצירוף טופס דו"ח ההתקדמות (הטופס נמצא באתר "בית ספר קרייטמן" בקישור – טפסים) . על דו"ח ההתקדמות להציג בצורה ברורה ותמציתית את הפעולות שנעשו באותה שנה ואת חשיבותן לקידום הדוקטורט. במיוחד חשוב תקציר של כ-50 מילים (חצי עמוד).
דו"ח התקדמות ראשון יוגש לא יאוחר משנתיים מתחילת הלימודים (אלא אם כן ניתנה הארכה מיוחדת להגשת דו"ח עקב הגשת הצעת מחקר מאוחרת). דו"ח ההתקדמות וטופס נלווה לדו"ח ההתקדמות יוגש לבית ספר קרייטמן חתום ומאושר ע"י המנחה ויו"ר וועדת דוקטורנטים.
 
בקשות להארכה להצעת מחקר או לסיום הדוקטורט
יש להגיש בקשות מנומקות, ועליהן להכיל לוח זמנים ריאלי לסיום העבודה. חובת הגשת בקשה מנומקת באה להגביר את האחידות במתן הארכות.
 
סיום העבודה ושיפוט עבודות הדוקטורט
מוצע לקיים סמינר מסכם בנוכחות חברי הוועדה המלווה והיו"ר חצי שנה לפני מועד ההגשה של העבודה. חברי הוועדה והיו"ר ימליצו על הגשת הדוקטורט.

הגשת העבודה
עבודת הדוקטורט חייבת להיות מוגשת לפי הכללים המדויקים המופיעים באתר "בית ספר קרייטמן" . עבודות שלא מוגשות לפי כללים אלה לא מתקבלות ע"י בית ספר קרייטמן. כדאי להקפיד לא לעבור את גבול 100 העמודים. יו"ר וועדת דוקטרנטים צריך להמליץ על 6 אנשי אקדמיה (פרופסורים מומחים בתחום שלכם)- 3 שמות מומלצים מאנשי הסגל מתוך האוניברסיטת בן גוריון ו- 3 שמות מומלצים מתוך סגל אנשי מרצים מאוניברסיטאות אחרות. שמות הקוראים מוגשים למזכירות "בית ספר קרייטמן".
צורת הגשת העבודה על פי הפורמט הנדרש, באתר "בית ספר קרייטמן", ראה קישור טפסים, הנחיות לגבי עריכה והגשה של חיבור עבודת המחקר.
 
מלגות
מלגות ופרסים, חיפוש אודות מלגות ופרסים, והגשת הבקשות, הוא תהליך שמצריך זמן, ופעמים רבות, נתקלים בתשובות שליליות. עם זאת, זהו דבר חשוב כיוון שמלבד הרווח הכספי שיש בקבלת מלגה או פרס, ישנה גם החשיבות להמשך הקריירה האקדמית.
האוניברסיטה מציעה מלגות מחיה לתלמידי הדוקטורט. המלגות ניתנות במשך ארבע שנים בלבד. נוסף למלגות אלה אפשר לפנות לקרן קרייטמן המציעה מלגות לתלמידים מצטיינים
מידע לגבי מלגות מתפרסם באתר המחלקה ובאתר "בית ספר קרייטמן".
 
מקורות לחיפוש מלגות
• מידע אודות פרסום מלגות ופרסים, נשלחים לחברי סגל הבכיר של המחלקה, ובמקביל לדואר האלקטרוני לדוקטורנטים.
• מידע נוסף באתר Scholars@BGU​ -
 מיועדת בעיקר לאנשי סגל בכירים, אך מרכזת מידע רב לגבי קולות קוראים מהארץ ומהעולם. שווה להתעדכן.
• ניתן גם למצוא מידע נוסף אודות מלגות. מלגות בנושאים שונים מופיעים באתר "גוגל" , בקישור למלגות.

טפסים
טפסי הרשמה, וטפסים שונים, ניתן להוריד באתר "בית ספר קרייטמן​