EmdaOrr.jpg  

 
פרופ' וולטר אקרמן ז"ל
1925-2003
 
 
 
פרופ' אקרמן היה חבר סגל במחלקה לחינוך. הוא מילא תפקידים מרכזיים ובהם ראש המחלקה לחינוך ודיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה. כסוציולוג של החינוך, עסק פרופ' אקרמן בתחומים כגון: החינוך היהודי באמריקה, היסטוריה של החינוך היהודי באמריקה, ותכניות לימודים של החינוך היהודי באמריקה ובארץ. פרופ' אקרמן פרסם מאמרים רבים והנחה תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי.