EmdaOrr.jpg  

 
פרופסור דוד גורדון ז"ל 
1941-2005
 
פרופ' גורדון היה חבר סגל במחלקה לחינוך. הוא מילא תפקידים מרכזיים במחלקה, באוניברסיטה ובמשרד החינוך, ובהם ראש היחידה להכשרת מורים, ראש המחלקה לחינוך, ויושב ראש המזכירות האקדמית במשרד החינוך. תחומי המחקר של פרופ' גורדון כללו הוראה בכיתה הטרוגנית, תוכנית לימודים החבויה, התחדשות בית ספרית והערכה איכותית. פרופ' גורדון פרסם מאמרים רבים והדריך תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי.
 
 
 

דר' איריס בקשי - דוקטורנטית של דוד גורדון ז''ל

דוד היה בשבילי - מיקי לייב

דברים לדוד מברברה רוזנשטיין ויהודית זמיר