​​לטופס הצהרת מקוריות בעבודה: מונגש 2-טופס_הצהרה_על_מקוריות_עבודה.pdf

לטופס וויתור על חלק ב' של קורס שנתי: טופס וויתור על חלק ב'

לבקשה לשינוי תכנית לימודים: בקשה לשינוי תכנית לימודים בפקולטה למדעי החברה והרוח

לטופס בקשה לשינוי חטיבה: בקשה להחלפת חטיבה​

​​​​​להודעה על הפסקת לימודים : הפסקת לימודים לתואר ראשון ושני​

לטופס סגירת תואר: DocIdRedir.aspx

לטופס ועדת הוראה: ועדת הוראה​

לטופס ערעור: DocIdRedir.aspx

מידע וטפסים נוספים באתר הפקולטה:  BA_forms.aspx​​